ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของการให้ความร้อนแบบวัฏจักร ต่อการโตของเกรนในอะลูมิเนียม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของการให้ความร้อนแบบวัฏจักร ต่อการโตของเกรนในอะลูมิเนียม
นักวิจัย : สมยศ สรรพมังคลากร
คำค้น : อะลูมินัม , ความร้อน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/147449
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมยศ สรรพมังคลากร . (2546). ผลกระทบของการให้ความร้อนแบบวัฏจักร ต่อการโตของเกรนในอะลูมิเนียม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สมยศ สรรพมังคลากร . 2546. "ผลกระทบของการให้ความร้อนแบบวัฏจักร ต่อการโตของเกรนในอะลูมิเนียม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สมยศ สรรพมังคลากร . "ผลกระทบของการให้ความร้อนแบบวัฏจักร ต่อการโตของเกรนในอะลูมิเนียม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2546. Print.
สมยศ สรรพมังคลากร . ผลกระทบของการให้ความร้อนแบบวัฏจักร ต่อการโตของเกรนในอะลูมิเนียม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2546.