ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของสายต้น ความสุกแก่ และกระบวนการแปรรูป ที่มีต่อคุณภาพของน้ำมะม่วง และไวน์มะม่วง จากมะม่วงสามปี (Mangifera indica L.)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของสายต้น ความสุกแก่ และกระบวนการแปรรูป ที่มีต่อคุณภาพของน้ำมะม่วง และไวน์มะม่วง จากมะม่วงสามปี (Mangifera indica L.)
นักวิจัย : ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน
คำค้น : การแปรรูปผลิตผลเกษตร , มะม่วงสามปี , น้ำมะม่วง , ไวน์มะม่วง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/147123
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน . (). ผลกระทบของสายต้น ความสุกแก่ และกระบวนการแปรรูป ที่มีต่อคุณภาพของน้ำมะม่วง และไวน์มะม่วง จากมะม่วงสามปี (Mangifera indica L.).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน . . "ผลกระทบของสายต้น ความสุกแก่ และกระบวนการแปรรูป ที่มีต่อคุณภาพของน้ำมะม่วง และไวน์มะม่วง จากมะม่วงสามปี (Mangifera indica L.)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน . "ผลกระทบของสายต้น ความสุกแก่ และกระบวนการแปรรูป ที่มีต่อคุณภาพของน้ำมะม่วง และไวน์มะม่วง จากมะม่วงสามปี (Mangifera indica L.)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, . Print.
ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน . ผลกระทบของสายต้น ความสุกแก่ และกระบวนการแปรรูป ที่มีต่อคุณภาพของน้ำมะม่วง และไวน์มะม่วง จากมะม่วงสามปี (Mangifera indica L.). กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล; .