ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงบทบาทครูพี่เลี้ยงของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงบทบาทครูพี่เลี้ยงของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นักวิจัย : ธานี กล่อมใจ
คำค้น : พยาบาล , ครูพี่เลี้ยง , บทบาท , โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/141163
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธานี กล่อมใจ . (2547). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงบทบาทครูพี่เลี้ยงของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี,.
ธานี กล่อมใจ . 2547. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงบทบาทครูพี่เลี้ยงของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี,.
ธานี กล่อมใจ . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงบทบาทครูพี่เลี้ยงของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี,, 2547. Print.
ธานี กล่อมใจ . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงบทบาทครูพี่เลี้ยงของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี,; 2547.