ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 : ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 : ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิจัย : สุชน ภัยธิราช
คำค้น : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล , ความต้องการ [จิตวิทยา] , พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/134381
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุชน ภัยธิราช . (2546). ความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 : ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยบูรพา,.
สุชน ภัยธิราช . 2546. "ความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 : ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยบูรพา,.
สุชน ภัยธิราช . "ความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 : ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยบูรพา,, 2546. Print.
สุชน ภัยธิราช . ความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 : ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยบูรพา,; 2546.