ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์แบบจำลองเชิงปริภูมิเพื่อการวิเคราะห์ และการประเมินคุณภาพทางสายตาในงานภูมิทัศน์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์แบบจำลองเชิงปริภูมิเพื่อการวิเคราะห์ และการประเมินคุณภาพทางสายตาในงานภูมิทัศน์
นักวิจัย : สิริมา ณ สงขลา
คำค้น : ภูมิสถาปัตยกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/119920
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิริมา ณ สงขลา . (2544). การประยุกต์แบบจำลองเชิงปริภูมิเพื่อการวิเคราะห์ และการประเมินคุณภาพทางสายตาในงานภูมิทัศน์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สิริมา ณ สงขลา . 2544. "การประยุกต์แบบจำลองเชิงปริภูมิเพื่อการวิเคราะห์ และการประเมินคุณภาพทางสายตาในงานภูมิทัศน์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สิริมา ณ สงขลา . "การประยุกต์แบบจำลองเชิงปริภูมิเพื่อการวิเคราะห์ และการประเมินคุณภาพทางสายตาในงานภูมิทัศน์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2544. Print.
สิริมา ณ สงขลา . การประยุกต์แบบจำลองเชิงปริภูมิเพื่อการวิเคราะห์ และการประเมินคุณภาพทางสายตาในงานภูมิทัศน์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2544.