ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมในการป้องกันการถูกโจรกรรมรถยนต์ของเหยื่อในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมในการป้องกันการถูกโจรกรรมรถยนต์ของเหยื่อในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : วีรพล กุลบุตร
คำค้น : โจรกรรมรถยนต์ , รถยนต์ , เหยื่ออาชญากรรม , การป้องกันอาชญากรรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : Weerapol Gulabutr
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/95384
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีรพล กุลบุตร . (2543). พฤติกรรมในการป้องกันการถูกโจรกรรมรถยนต์ของเหยื่อในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
วีรพล กุลบุตร . 2543. "พฤติกรรมในการป้องกันการถูกโจรกรรมรถยนต์ของเหยื่อในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
วีรพล กุลบุตร . "พฤติกรรมในการป้องกันการถูกโจรกรรมรถยนต์ของเหยื่อในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,, 2543. Print.
วีรพล กุลบุตร . พฤติกรรมในการป้องกันการถูกโจรกรรมรถยนต์ของเหยื่อในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,; 2543.