ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณกรรมต่อต้านสงครามของไฮนริช เบิล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วรรณกรรมต่อต้านสงครามของไฮนริช เบิล
นักวิจัย : นลินธร วรานุภาพกุล
คำค้น : สงครามโลก, ค.ศ.1939-1945 , สงครามกับวรรณคดี , เบิล, ไฮนริช , วรรณกรรมเยอรมัน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : Nalintorn Waranupapkul
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/95323
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นลินธร วรานุภาพกุล . (2542). วรรณกรรมต่อต้านสงครามของไฮนริช เบิล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
นลินธร วรานุภาพกุล . 2542. "วรรณกรรมต่อต้านสงครามของไฮนริช เบิล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
นลินธร วรานุภาพกุล . "วรรณกรรมต่อต้านสงครามของไฮนริช เบิล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2542. Print.
นลินธร วรานุภาพกุล . วรรณกรรมต่อต้านสงครามของไฮนริช เบิล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2542.