ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการใช้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดต้อกระจก ต่อคุณภาพการให้บริการพยาบาลของพยาบาลประจำการ และความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการใช้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดต้อกระจก ต่อคุณภาพการให้บริการพยาบาลของพยาบาลประจำการ และความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วย
นักวิจัย : อรุณรัตน์ รอดเชื้อ
คำค้น : ผู้ป่วย , การดูแลตนเอง , การพยาบาล , บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล , ตา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : Aroonrat Rodchua
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/94128
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรุณรัตน์ รอดเชื้อ . (2542). ผลของการใช้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดต้อกระจก ต่อคุณภาพการให้บริการพยาบาลของพยาบาลประจำการ และความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
อรุณรัตน์ รอดเชื้อ . 2542. "ผลของการใช้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดต้อกระจก ต่อคุณภาพการให้บริการพยาบาลของพยาบาลประจำการ และความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
อรุณรัตน์ รอดเชื้อ . "ผลของการใช้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดต้อกระจก ต่อคุณภาพการให้บริการพยาบาลของพยาบาลประจำการ และความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2542. Print.
อรุณรัตน์ รอดเชื้อ . ผลของการใช้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดต้อกระจก ต่อคุณภาพการให้บริการพยาบาลของพยาบาลประจำการ และความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2542.