ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยทางจิต-สังคมของผู้ป่วยรายใหม่ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ด้วยภาวะผิดปกติจากการใช้ยาบ้าและเฮโรอีน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยทางจิต-สังคมของผู้ป่วยรายใหม่ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ด้วยภาวะผิดปกติจากการใช้ยาบ้าและเฮโรอีน
นักวิจัย : ก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ
คำค้น : ยาเสพติด , เฮโรอีน , คนติดยาเสพติด , โรงพยาบาลธัญญารักษ์ , ผู้ป่วย , แอมฟิตะมิน , ยากระตุ้นประสาท , คนติดยาบ้า , คนติดเฮโรอีน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : K.Sinsak Suvanchot
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/92018
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ . (2542). ปัจจัยทางจิต-สังคมของผู้ป่วยรายใหม่ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ด้วยภาวะผิดปกติจากการใช้ยาบ้าและเฮโรอีน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ . 2542. "ปัจจัยทางจิต-สังคมของผู้ป่วยรายใหม่ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ด้วยภาวะผิดปกติจากการใช้ยาบ้าและเฮโรอีน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ . "ปัจจัยทางจิต-สังคมของผู้ป่วยรายใหม่ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ด้วยภาวะผิดปกติจากการใช้ยาบ้าและเฮโรอีน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2542. Print.
ก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ . ปัจจัยทางจิต-สังคมของผู้ป่วยรายใหม่ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ด้วยภาวะผิดปกติจากการใช้ยาบ้าและเฮโรอีน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2542.