ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมการใช้จ่ายเงินแผ่นดินนอกงบประมาณ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมการใช้จ่ายเงินแผ่นดินนอกงบประมาณ
นักวิจัย : มนตรี เจริญฉัตรชัย
คำค้น : รายจ่ายของรัฐ , งบประมาณ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/71414
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนตรี เจริญฉัตรชัย . (2539). การควบคุมการใช้จ่ายเงินแผ่นดินนอกงบประมาณ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
มนตรี เจริญฉัตรชัย . 2539. "การควบคุมการใช้จ่ายเงินแผ่นดินนอกงบประมาณ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
มนตรี เจริญฉัตรชัย . "การควบคุมการใช้จ่ายเงินแผ่นดินนอกงบประมาณ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2539. Print.
มนตรี เจริญฉัตรชัย . การควบคุมการใช้จ่ายเงินแผ่นดินนอกงบประมาณ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2539.