ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอคโตไมคอร์ไรซาของไม้ยางนา(Dipterocarpus alatus Roxb.) และผลที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เอคโตไมคอร์ไรซาของไม้ยางนา(Dipterocarpus alatus Roxb.) และผลที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้
นักวิจัย : ทนุวงศ์ แสงเทียน
คำค้น : ไม้ยางนา , เอคโตไมคอรไรซา , กล้าไม้ป่า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/33874
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทนุวงศ์ แสงเทียน . (2534). เอคโตไมคอร์ไรซาของไม้ยางนา(Dipterocarpus alatus Roxb.) และผลที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ทนุวงศ์ แสงเทียน . 2534. "เอคโตไมคอร์ไรซาของไม้ยางนา(Dipterocarpus alatus Roxb.) และผลที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ทนุวงศ์ แสงเทียน . "เอคโตไมคอร์ไรซาของไม้ยางนา(Dipterocarpus alatus Roxb.) และผลที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2534. Print.
ทนุวงศ์ แสงเทียน . เอคโตไมคอร์ไรซาของไม้ยางนา(Dipterocarpus alatus Roxb.) และผลที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2534.