ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืชในมันสำปะหลัง
นักวิจัย : อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว
คำค้น : เพลี้ยแปูงมันสาปะหลังสีเทา , วัชพืช , มันสำปะหลัง
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
ผู้ร่วมงาน : เกศสุดา สนศิริ , สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ , อิทธิพล บรรณาการ , วิมลวรรณ โชติวงศ์ , จรัญญา ปิ่นโสภา , ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ , สายชล แสงแก้ว , ชลิดา อุณหวุฒิ , วราลักษณ์ บุญมาชัย , พลอยชมพู กรวิภาสเรือง , นิรมล ดำพะทิก , ไพริน พลตระกูล , จิราลักษณ์ ภูมิไธสง , มัตติกา ทองรส , ศศิธร ประพรม , นาฎญา โสภา , อนุชา เหลาเคน , เบญจมาศ คำสืบ , นิมิตร วงศ์สุวรรณ , สุเทพ สหายา , สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ , เสาวรี บำรุง , ปรัชญา เอกฐิน , จรรยา มณีโชติ , อทิติยา แก฾วประดิษฐ , สุรีรัตนแ ทองคำ , เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข , อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว , รัศมี สิมมา , ปิยะรัตน์ จังพล , ธรรมรัตนแ ทองมี , พิเชษฐ เชาวนแวัฒนวงศ์ , รจนา ไวยเจริญ , ประภัสสร เชยคาแหง , วิสุทธิ์ กีปทอง , กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย , ณิชา โป้ทอง , เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ , ลักขณา บำรุงศรี , ปรีชา แสงโสดา , วลัยพร ศะศิประภา , สุพัตรา ชาวกงจักร์ , อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล , พวงผกา อ่างมณี , ยุรวรรณ อนันตนมณี , อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ , สุนัดดา เชาวลิต , อัมพร วิโนทัย , ชมัยพร บัวมาศ , เมธาพร พุฒขาว , มานิตา คงชื่นสิน
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292790
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :