ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืชในมันสำปะหลัง
นักวิจัย : อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว
คำค้น : มันสำปะหลัง , เพลี้ยแปูงมันสาปะหลังสีเทา , วัชพืช
หน่วยงาน : กรุงเทพมหานคร
ผู้ร่วมงาน : ปรีชา แสงโสดา , วิมลวรรณ โชติวงศ์ , พลอยชมพู กรวิภาสเรือง , ไพริน พลตระกูล , ยุรวรรณ อนันตนมณี , จรรยา มณีโชติ , อทิติยา แก฾วประดิษฐ , ปิยะรัตน์ จังพล , เสาวรี บำรุง , สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ , สุเทพ สหายา , อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ , เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ , อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล , ธรรมรัตนแ ทองมี , พิเชษฐ เชาวนแวัฒนวงศ์ , รจนา ไวยเจริญ , เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข , รัศมี สิมมา , สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ , เกศสุดา สนศิริ , อิทธิพล บรรณาการ , จิราลักษณ์ ภูมิไธสง , มัตติกา ทองรส , ศศิธร ประพรม , นาฎญา โสภา , อนุชา เหลาเคน , เบญจมาศ คำสืบ , นิมิตร วงศ์สุวรรณ , สุพัตรา ชาวกงจักร์ , ปรัชญา เอกฐิน , ประภัสสร เชยคาแหง , วิสุทธิ์ กีปทอง , ชมัยพร บัวมาศ , เมธาพร พุฒขาว , สุรีรัตนแ ทองคำ , ณิชา โป้ทอง , กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย , นิรมล ดำพะทิก , อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว , วราลักษณ์ บุญมาชัย , สายชล แสงแก้ว , ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ , จรัญญา ปิ่นโสภา , ชลิดา อุณหวุฒิ , ลักขณา บำรุงศรี , สุนัดดา เชาวลิต , อัมพร วิโนทัย , มานิตา คงชื่นสิน , วลัยพร ศะศิประภา , พวงผกา อ่างมณี
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :