ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1
นักวิจัย : อิชยา จีนะกาญจน์ , ลดาวัลย์ มะลิไทย , วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์
คำค้น : การเรียนการสอนแบบร่วมมือ , การคิดวิเคราะห์ , ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://ris.snru.ac.th/research/1286
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา มนุษย์กับศิลปะการดำเนินชีวิต แบ่งเป็น 4 สาขาวิชา คือ คหกรรมศาสตร์ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ชีววิทยา และเคมี จำนวน 171 คน วิธีการดำเนินการวิจัยโดยการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ใช้กระบวนการกลุ่มย่อย ชุดสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์จากชมวิดีทัศน์สูงกว่าบทความ เนื่องจากวิดีทัศน์มีความน่าสนใจ ดึงดูดให้นักศึกษาสามารถเข้าใจเรื่องราวได้ง่าย จากการทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา พบว่า การทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 15.55 คะแนน นักศึกษาสาขาวิชาเคมี มีคะแนนความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ มากที่สุด (17.09 คะแนน) และมีความสามารถด้านหลักการมากที่สุด (6.64 คะแนน) และการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 17.61 คะแนน นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยามีคะแนนความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ มากที่สุด (19.34 คะแนน) และมีความสามารถด้านเนื้อหามากที่สุด (7.13 คะแนน) จากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่าการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นโดยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ได้นำแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มาประยุกต์ใช้ ให้นักศึกษาทำกิจกรรมกลุ่มย่อยโดยมีการกำหนดสถานการณ์ปัญหา ที่ให้นักศึกษาได้ระดมความคิด มีแหล่งข้อมูลที่เสาะแสวงหาคำตอบเพื่อใช้แก้ไขปัญหา มีฐานการช่วยเหลือในการจัดสภาพแวดล้อมที่ให้นักศึกษามีทางเลือกในการหาคำตอบ รวมถึงมีอาจารย์คอยช่วยเหลือกระตุ้นความคิดให้นักศึกษาเลือกและตัดสินใจวิธีการได้คำตอบด้วยตนเอง จากสถานการณ์ปัญหานักศึกษาได้มีการร่วมมือกันแก้ปัญหาและแสวงหาความรู้ นักศึกษาได้ระดมสมอง เกิดการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดกับเพื่อน กล้าแสดงความคิดเห็น และได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม

บรรณานุกรม :
อิชยา จีนะกาญจน์ , ลดาวัลย์ มะลิไทย , วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์ . (2560). การศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1.
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
อิชยา จีนะกาญจน์ , ลดาวัลย์ มะลิไทย , วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์ . 2560. "การศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1".
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
อิชยา จีนะกาญจน์ , ลดาวัลย์ มะลิไทย , วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์ . "การศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1."
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2560. Print.
อิชยา จีนะกาญจน์ , ลดาวัลย์ มะลิไทย , วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์ . การศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; 2560.