ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การถอดบทเรียนสถานการณ์ ปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจังหวัดชัยภูมิ : กรณีศึกษาเขตเมืองกับเขตชนบท

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การถอดบทเรียนสถานการณ์ ปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจังหวัดชัยภูมิ : กรณีศึกษาเขตเมืองกับเขตชนบท
นักวิจัย : นวลละออง ทองโคตร , ศรีสุดา ลุนพุฒิ , สายใจ คำทะเนตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นวลละออง ทองโคตร , ศรีสุดา ลุนพุฒิ , สายใจ คำทะเนตร . (2558). การถอดบทเรียนสถานการณ์ ปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจังหวัดชัยภูมิ : กรณีศึกษาเขตเมืองกับเขตชนบท.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
นวลละออง ทองโคตร , ศรีสุดา ลุนพุฒิ , สายใจ คำทะเนตร . 2558. "การถอดบทเรียนสถานการณ์ ปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจังหวัดชัยภูมิ : กรณีศึกษาเขตเมืองกับเขตชนบท".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
นวลละออง ทองโคตร , ศรีสุดา ลุนพุฒิ , สายใจ คำทะเนตร . "การถอดบทเรียนสถานการณ์ ปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจังหวัดชัยภูมิ : กรณีศึกษาเขตเมืองกับเขตชนบท."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2558. Print.
นวลละออง ทองโคตร , ศรีสุดา ลุนพุฒิ , สายใจ คำทะเนตร . การถอดบทเรียนสถานการณ์ ปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจังหวัดชัยภูมิ : กรณีศึกษาเขตเมืองกับเขตชนบท. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2558.