ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชา สม.1102 ทักษะชีวิต

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชา สม.1102 ทักษะชีวิต
นักวิจัย : สมใจ เจีระพงษ์ , พรรณิภา ทองณรงค์ , สุจินดา ศรีสุวรรณ , ปราณี แสดคง , กุสุมาลี ไชยเมือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมใจ เจีระพงษ์ , พรรณิภา ทองณรงค์ , สุจินดา ศรีสุวรรณ , ปราณี แสดคง , กุสุมาลี ไชยเมือง . (2556). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชา สม.1102 ทักษะชีวิต.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
สมใจ เจีระพงษ์ , พรรณิภา ทองณรงค์ , สุจินดา ศรีสุวรรณ , ปราณี แสดคง , กุสุมาลี ไชยเมือง . 2556. "ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชา สม.1102 ทักษะชีวิต".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
สมใจ เจีระพงษ์ , พรรณิภา ทองณรงค์ , สุจินดา ศรีสุวรรณ , ปราณี แสดคง , กุสุมาลี ไชยเมือง . "ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชา สม.1102 ทักษะชีวิต."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2556. Print.
สมใจ เจีระพงษ์ , พรรณิภา ทองณรงค์ , สุจินดา ศรีสุวรรณ , ปราณี แสดคง , กุสุมาลี ไชยเมือง . ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชา สม.1102 ทักษะชีวิต. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2556.