ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยการมี ส่วนร่วมของชุมชนในบริบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : ปิยนุช ภิญโย , กิตติภูมิ ภิญโย , เพชรไสว ลิ้มตระกูล , สมศักดิ์ เทียมเก่า , จิราพร วรวงศ์ , วิฑูรย์ เชื้อสวน , วชิรศักดิ์ อภิพัฒฐ์กานต์ , ภาวิณี พรหมบุตร , กาญจนา ปัญญาธร , วนิดา ศรีพรหมษา
คำค้น : การดูแล , โรคหลอดเลือดสมอง , การมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://110.164.51.229/research/attachments/documents/2558/08in2558.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนใช้กรอบแนวคิดขององค์ประกอบของการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังภาคขยายในตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นผู้ให้ข้อมูลระยะวิเคราะห์สถานการณ์ จำนวน 91 คน และระยะพัฒนาการจำนวน 60 คน เครื่องมือได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 2) แบบประเมินความสามารถ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยและแบบประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้ป่วย 3) ประเด็นคำ ถามในการสนทนากลุ่ม และ 5) แนวทางการติดตามเยี่ยมบ้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ความถี่ ร้อยละ และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยใช้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า ได้แก่ การใช้วิธีหลายวิธีในการเก็บข้อมูลทั้งจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มและการเก็บข้อมูลในปรากฏการณ์เดียวกันจากหลายบุคคลทั้งจากผู้ป่วย ผู้ดูแล อสม. ผู้นำชุมชน ทั้งจากผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกเทศบาล

บรรณานุกรม :