ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดบริการด้านอนามัยเจริญพันธ์สําหรับวัยรุ่นตามการรับรู้ของวัยรุ่น ในชนบทจังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง , เพ็ญศิริ ศรีจันทร์ , ดวงพร ถินถา , สถิดาภรณ์ สุระถิตย์
คำค้น : บริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ , วัยรุ่น
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://110.164.51.229/research/attachments/documents/020925571309.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการขัดเกลาของสังคมไทยให้คุณค่ากับการไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งอย่างไรก็ตามปัจจุบันวัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับวัยรุ่นสมัยก่อนจํานวนมารดาวัยรุ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือง ถึงแม้ประเทศไทยจะประสบความสําเร็จในการส่งเสริมการคุมกําเนิดการวางแผนครอบครัวและการป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์สําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้วในขณะที่กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ยังไม่แต่งงานยังคงเป็นกลุ่มที่มองข้ามในเรื่องการเข้าถึงบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์สําหรับวัยรุ่นตามความคิดเห็นของวัยรุ่นวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยแบบสํารวจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแบบผสานวิธี (Mixed methods study) ซึ่งสอบถามกับวัยรุ่นอายุ 12-18 ปี ที่อาศัยอยู่ในชนบท 5 พื้นที่จํานวน 439 คน โดยใช้แบบสอบถามสุขภาพทางเพศและการบริการอนามัยเจริญพันธุ์ (Vuttanont, 2006) ซึ่งผ่านการตรวจหาความเทียงได้ค่าความเทียง เท่ากับ 0.91= dการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 74.7 แสดงความคิดเห็นว่าไม่ทราบว่าสถานบริการอยู่ที่ไหน ร้อยละ 80 คิดว่าสถานบริการไม่ได้จัดบริการแก่วัยรุ่น และร้อยละ 97.9 มองว่าเป็นการยากทีจะเข้าถึงสถานบริการเหล่านี้วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่เคยปรึกษาประเด็นในเรื่องเพศกับบุคลากรสาธารณสุข เนืองจากไม่แน่ใจในการรักษาความลับของเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่น่าจะคาดเดาพฤติกรรมพฤติกรรมวัยรุ่นก่อนที่จะฟังให้จบพบร้อยละ 75 ค่าคะแนนเฉลี่ย ความรู้เรื้องเพศศึกษา 6.34 คะแนน จาก 11 คะแนน ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ต่อระบบบริการสุขภาพคือหน่วยงานสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศ เขต จังหวัดและพื้นที่ ควรมีการกําหนดนโยบายกลยุทธ์และกิจกรรมที่รณรงค์ส่งเสริมความรู้ทัศนคติและทักษะการป้องกันการตั้งครรภ์สําหรับวัยรุ่นและเยาวชนควรที่จะกําหนดให้เห็นถึงสิทธิของเยาวชนในการรับบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์และสามารถเข้าถึงบริการโดยการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายด้านอนามัยเจริญพันธุ์การให้บริการคุมกําเนิดที่หลากหลาย การให้คําปรึกษาและทางเลือกในการตัดสินใจเมื่อเผชิญปัญหาการตั้งครรภ์ทีไม่ตั้งใจโดยบุคลากรที่ให้บริการควรได้รับการพัฒนาความรู้ทัศนคติและมีทักษะความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการอนามัยเจริญพันธุ์ก่อนการให้บริการแก่วัยรุ่นและเยาวชน

บรรณานุกรม :