ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นไทยในชนบท จังหวัดอุดรธานี: การวิจัยเชิงคุณภาพ
นักวิจัย : ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง
คำค้น : สุขภาวะทางเพศ , วัยรุ่น , ชนบท , การวิจัยเชิงคุณภาพ
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://110.164.51.229/research/attachments/095_15%20in%202555%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณ์ความคิดเห็นของวัยรุ่นในชนบทไทยเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มจากวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง15-18 ปีที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน3 หมู่บ้านในเขตจังหวัดอุดรธานีโดยแยกเพศชายและเพศหญิงเพื่อให้วัยรุ่นสะดวกใจในการให้ข้อมูลในเรื่องเพศซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น36 คนแบ่งเป็น6 กลุ่มกลุ่มละ5-7 คนการสนทนากลุ่มใช้สถานการณ์สมมุติที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยไม่กระอักกระอ่วนใจใช้เวลาประมาณ 70-90 นาทีต่อกลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Thematic Analysis) ซึ่งผู้วิจัยประยุกต์มาจากแนวคิดการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของ Miles & Huberman (1994); Braun & Clarks (2006) และCreswell & Plano Clark (2007) การวิเคราะห์ข้อมูลมี5 ขั้นตอนคือการจัดระเบียบข้อมูลการกำหนดรหัสข้อมูลการให้ความหมายของข้อมูลการแสดงข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยพบองค์ประกอบ4 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นดังนี้: การตีตราทางสังคมต่อวัยรุ่นหญิงที่เสียตัวก่อนแต่งวัยรุ่นชายไม่มีอะไรที่ต้องสูญเสียจากการมีเพศสัมพันธ์การตระหนักรู้และป้องกันความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์และพ่อแม่คือที่พึ่งสุดท้ายเรื่องการตั้งครรภ์จากผลการวิจัยแสดงภาพเชิงประจักษ์เรื่องการให้คุณค่าต่อความเป็นชายมากกว่าความเป็นหญิงในสังคมชนบทไทย การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และการรับรู้เรื่องเพศที่ต่างกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กซึ่งอาจมาจากช่องว่างของการไม่เข้าใจกันดังนั้นการบูรณาการเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นที่เน้นความร่วมมือในการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นจึงมีความจำเป็นยิ่งโดยการช่วยเหลือและสนับสนุนการสื่อสารในครอบครัวให้พ่อแม่สามารถเปิดใจในการพูดคุยเรื่องเพศกับลูกการสอนเพศศึกษาจากครูหรือบุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมและมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาและส่งเสริมการเข้าถึงการบริการสุขภาพและการให้คำปรึกษาด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น

บรรณานุกรม :