ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุตําบลนาพู่ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน
นักวิจัย : กาญจนา ปัญญาธร
คำค้น : ความมั่นคงในชีวิต , ผู้สูงอาย
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://110.164.51.229/research/attachments/095_14%20in%202555%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B9%88.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชีวิตที่มีความมั่นคงมีความสําคัญต่อผู้สูงอายุสถานการณ์การเพิ่มของผู้สูงอายุจะกลายเป็นปัญหาสําคัญหากครอบครัวชุมชนและสังคมขาดการดูแลคุ้มครองผู้สูงอายุการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายเพื่ออธิบายความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุค้นหาปัญหาและความต้องการด้านความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในทุกหมู่บ้านของตําบลนาพู่อําเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจํานวน300คนเครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุให้ความหมายชีวิตที่มีความมั่นคงประกอบด้วยการมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยบ่อยมีครอบครัวดีลูกหลานมาเยี่ยมเยียนมีเงินใช้จ่ายในการดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมดีเพื่อนบ้านพึ่งพาได้ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยระดับความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ย2.70)ส่วนด้านสุขภาพ ครอบครัวที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย3.77,3.93,3.89และ3.71)ภาพรวมระดับความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย3.57)ปัญหาความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุประกอบด้วยนาไม่แข็งแรงเป็นโรคเรื้อรังการมองเห็น และการได้ยินไม่ดีเดินลําบากบางรายได้ไม่พอใช้จ่ายในการดําเนินชีวิตอาศัยอยู่คนเดียวไม่มีลูกหลานอยู่ด้วยขาดการดูแลจากครอบครัวในการดําเนินชีวิตและการดูแลเมื่อเจ็บป่วยต้องดูแลสมาชิกครอบครัวที่เจ็บป่วยบ้านที่อาศัยไม่มีการจัดเตรียมให้เหมาะสมกับวัยสูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนน้อยความต้องการของผู้สูงอายุประกอบด้วยความต้องการคนดูแลเมื่อเจ็บป่วยมียาดีกินผู้ให้บริการดี สนับสนุนแว่นสายตาเครื่องช่วยหายใจเครื่องช่วยเดินและรดนนั่งเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่ม เงินทุนประกอบอาชีพและงานทําในชุมชนครอบครัวจัดที่อยู่อาศัยเหมาะสมกับวัย สูงอายุ และสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนจากผลการวิจัยครอบครัวชุมชนและสังคมจึงควรคํานึงถึงความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุและสนับสนุนให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการทั้งในด้านสุขภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวการพัฒนาที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัยในวัยสูงอายุและด้านสังคมซึ่งจะส่งผลต่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในระยะยาว

บรรณานุกรม :