ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการความรู้เส้นทางสายเม่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้เส้นทางสายเม่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน
นักวิจัย : ปราโมทย์ เหลาลาภะ
คำค้น : การจัดการความรู้ , เม่า , เส้นทางสายเม่า , ห่วงโซ่อุปทาน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://research.skc.rmuti.ac.th/node/737
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาห่วงโซ่อุปทานของเส้นทางสายเม่า กระบวนการจัดการความรู้เส้นทางสายเม่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน และแนวทางการจัดการความรู้เส้นทางสายเม่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ เกษตรกรผู้ปลูกเม่า ผู้ประกอบการแปรรูปเม่า การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ และการสังเกต และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย การจัดการความรู้เส้นทางสายเม่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งประกอบด้วย 4 ห่วงโซ่ คือ การปลูกเม่า การแปรรูปเม่า การตลาดเม่า และภาครัฐหรือนักวิชาการ และขับเคลื่อนด้วยกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเส้นทางสายเม่า คือ การวิเคราะห์ความต้องการความรู้ การแสวงหาและสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การประเมินความรู้ การใช้ความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งนี้ โดยใช้แนวทางการจัดการความรู้เม่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่ปลูกเม่า การแบ่งโซนปลูกเม่าที่เหมาะสมต่อสายพันธุ์ ระบบจดบันทึกข้อมูล การพัฒนาสวนเม่าเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์เม่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์เม่า ระบบพี่เลี้ยง การพัฒนากลยุทธ์การตลาด การใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดบนกล่องบรรจุภัณฑ์ การบังคับใช้สิทธิ์ การคำนึงถึงประโยชน์ผู้บริโภค และการมีหัวใจรักเม่า

บรรณานุกรม :
ปราโมทย์ เหลาลาภะ . (2560). การจัดการความรู้เส้นทางสายเม่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน.
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.
ปราโมทย์ เหลาลาภะ . 2560. "การจัดการความรู้เส้นทางสายเม่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน".
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.
ปราโมทย์ เหลาลาภะ . "การจัดการความรู้เส้นทางสายเม่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน."
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, 2560. Print.
ปราโมทย์ เหลาลาภะ . การจัดการความรู้เส้นทางสายเม่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน. สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร; 2560.