ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบจากการเลือกสีตราสินค้าและป้ายฉลากที่มีต่อผู้บริโภค สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสกลนคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบจากการเลือกสีตราสินค้าและป้ายฉลากที่มีต่อผู้บริโภค สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสกลนคร
นักวิจัย : กนกกาญจน์ วิชาสิลป์
คำค้น : สี , ผลกระทบ , ตราสินค้าและป้ายฉลาก , ผลิตภัณฑ์ชุมชน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://research.skc.rmuti.ac.th/node/731
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากการเลือกสีตราสินค้าและป้ายฉลากที่มีต่อผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสำคัญของสีตราสินค้าและป้ายฉลากที่มีต่อผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 2) เพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้สีที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค 3) เพื่อทดสอบการใช้สีกับการตอบสนองความรู้สึกที่มีต่อสินค้าในผลิตภัณฑ์ชุมชน 4) เพื่อสร้างรูปแบบของสีที่มีผลกระทบกับชนิดของผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือการสัมภาษณ์โดยแบบสอบถาม จำนวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (?) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานโดยสถิติ t-test และ One-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท การทดสอบการใช้สีและแสงพบว่าสีโทนร้อน มีความเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และเครื่องปั้นและจักสาน สีโทนเย็น มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ผักสดและผลไม้ และ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แสงสว่าง มีความเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ผักสดและผลไม้ เครื่องปั้นและจักสานอาหารและเครื่องดื่ม และสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

บรรณานุกรม :
กนกกาญจน์ วิชาสิลป์ . (2560). ผลกระทบจากการเลือกสีตราสินค้าและป้ายฉลากที่มีต่อผู้บริโภค สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสกลนคร.
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.
กนกกาญจน์ วิชาสิลป์ . 2560. "ผลกระทบจากการเลือกสีตราสินค้าและป้ายฉลากที่มีต่อผู้บริโภค สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสกลนคร".
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.
กนกกาญจน์ วิชาสิลป์ . "ผลกระทบจากการเลือกสีตราสินค้าและป้ายฉลากที่มีต่อผู้บริโภค สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสกลนคร."
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, 2560. Print.
กนกกาญจน์ วิชาสิลป์ . ผลกระทบจากการเลือกสีตราสินค้าและป้ายฉลากที่มีต่อผู้บริโภค สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร; 2560.