ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิธีการตลาดตามเป้าหมาย โดยใช้ STP Marketing สำหรับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิธีการตลาดตามเป้าหมาย โดยใช้ STP Marketing สำหรับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร
นักวิจัย : กนกกาญจน์ วิชาสิลป์
คำค้น : การแบ่งส่วนตลาด , การตลาดเป้าหมาย , การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด , โรงพยาบาล , การแพทย์แผนไทย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://research.skc.rmuti.ac.th/node/730
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิธีการตลาดตามเป้าหมาย โดยใช้ STP Marketing สำหรับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผู้บริโภคและทำการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) 2) เพื่อทำการเลือกตลาดเป้าหมาย (Target Marketing) 3) เพื่อการวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Positioning) โดยทำการศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) และสัมภาษณ์โดยแบบสอบถาม จำนวน 480 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนสถิติที่ใช้วิเคราะห์กลุ่มตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) ผลการวิจัยพบว่า STP ของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร ควรแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) โดยใช้เกณฑ์ภูมิศาสตร์ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Market) คือลูกค้าที่มีช่วงอายุระหว่าง 21 - 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน15,001-30,000 บาท อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร และอุดรธานี และตำแหน่งครองใจลูกค้า (Positioning) ที่ด้านความปลอดภัยโดยการรักษาโดยการแพทย์แผนไทยที่มีการสะสมเคมีในร่างกายน้อยกว่าการรักษาโดยแผนอื่น เหมาะจะรักษาโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ และราคาย่อมเยา

บรรณานุกรม :
กนกกาญจน์ วิชาสิลป์ . (2560). การศึกษาวิธีการตลาดตามเป้าหมาย โดยใช้ STP Marketing สำหรับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร.
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.
กนกกาญจน์ วิชาสิลป์ . 2560. "การศึกษาวิธีการตลาดตามเป้าหมาย โดยใช้ STP Marketing สำหรับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร".
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.
กนกกาญจน์ วิชาสิลป์ . "การศึกษาวิธีการตลาดตามเป้าหมาย โดยใช้ STP Marketing สำหรับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร."
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, 2560. Print.
กนกกาญจน์ วิชาสิลป์ . การศึกษาวิธีการตลาดตามเป้าหมาย โดยใช้ STP Marketing สำหรับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร; 2560.