ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามรูปแบบของวิลเลียมส์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามรูปแบบของวิลเลียมส์
นักวิจัย : วินัย สอนดี
คำค้น : ความคิดสร้างสรรค์ , กิจกรรมการเรียนการสอน , นักเรียนประถมศึกษา , Creative thinking , Activity programs in education
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำลี ทองธิว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745797561 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52958
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในด้านความคิดคล่องตัว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2534 ของโรงเรียนบ้านลาดช้าง จังหวัดนครนายก จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการสอนความคิดสร้างสรรค์ตามรูปแบบของวิลเลียมส์ และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการใช้แผนการสอนความคิดสร้างสรรค์ตามรูปแบบของวิลเลียมส์ ด้วยการทดสอบค่าที พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดคล่องตัว ความคิดยืด[หยุ่น] และความคิดริเริ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
วินัย สอนดี . (2534). การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามรูปแบบของวิลเลียมส์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วินัย สอนดี . 2534. "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามรูปแบบของวิลเลียมส์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วินัย สอนดี . "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามรูปแบบของวิลเลียมส์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
วินัย สอนดี . การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามรูปแบบของวิลเลียมส์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.