ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลโลจิสติก แบบสองพารามิเตอร์ระหว่างวิธีของเบส์กับวิธีแมกซิมัมไลด์ลิฮูด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลโลจิสติก แบบสองพารามิเตอร์ระหว่างวิธีของเบส์กับวิธีแมกซิมัมไลด์ลิฮูด
นักวิจัย : วินัย วงศ์ฤทัยวัฒนา
คำค้น : การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก , สถิติทดสอบที , การประมาณค่าพารามิเตอร , ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ , ทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติของเบส์ , Logistic regression analysis , t-test (Statistics) , Parameter estimation , Item response theory , Bayesian statistical decision theory
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุภาพ วาดเขียน , ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745772569 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52956
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลโลจิสติกแบบสองพารามิเตอร์ระหว่างวิธีของเบส์กับวิธีแมกซิมัมไลค์ลิฮูด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนของอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ปีการศึกษา 2531 จำนวน 323 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีของเบส์และวิธีแมกซิมัมไลค์ลิฮูด ประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลโลจิสติกแบบสองพารามิเตอร์ การเปรียบเทียบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ใช้ค่าสถิติที (t-test) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณค่าด้วยวิธีของเบส์กับค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณค่าด้วยวิธีแมกซิมัมไลค์ลิฮูดใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยมีดังนี้ 1.ค่าอำนาจจำแนก (a) ที่ประมาณค่าด้วยวิธีของเบส์และวิธีแมกซิมัมไลค์ลิฮูดมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2.ค่าความยาก (b) ที่ประมาณค่าด้วยวิธีของเบส์และวิธีแมกซิมัมไลค์ลิฮูดมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 3. ค่าอำนาจจำแนกที่ประมาณค่าด้วยวิธีของเบส์และวิธีแมกซิมัมไลค์ลิฮูดมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01) 4. ค่าความยากที่ประมาณค่าด้วยวิธีของเบส์และวิธีแมกซิมัมไลค์ลิฮูดมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01)

บรรณานุกรม :
วินัย วงศ์ฤทัยวัฒนา . (2533). การเปรียบเทียบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลโลจิสติก แบบสองพารามิเตอร์ระหว่างวิธีของเบส์กับวิธีแมกซิมัมไลด์ลิฮูด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วินัย วงศ์ฤทัยวัฒนา . 2533. "การเปรียบเทียบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลโลจิสติก แบบสองพารามิเตอร์ระหว่างวิธีของเบส์กับวิธีแมกซิมัมไลด์ลิฮูด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วินัย วงศ์ฤทัยวัฒนา . "การเปรียบเทียบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลโลจิสติก แบบสองพารามิเตอร์ระหว่างวิธีของเบส์กับวิธีแมกซิมัมไลด์ลิฮูด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
วินัย วงศ์ฤทัยวัฒนา . การเปรียบเทียบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลโลจิสติก แบบสองพารามิเตอร์ระหว่างวิธีของเบส์กับวิธีแมกซิมัมไลด์ลิฮูด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.