ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของครูสังคมศึกษาและนักเรียนตาบอด ในโรงเรียนสอนคนตาบอดและโรงเรียน ในโครงการเรียนร่วมสอนนักเรียนตาบอด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของครูสังคมศึกษาและนักเรียนตาบอด ในโรงเรียนสอนคนตาบอดและโรงเรียน ในโครงการเรียนร่วมสอนนักเรียนตาบอด
นักวิจัย : วินัย กรานมูล
คำค้น : สังคมศึกษา , ครูสังคมศึกษา , สังคมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน , คนตาบอด -- การศึกษา , การศึกษาขั้นมัธยม , โรงเรียนสอนคนตาบอด , Social sciences -- Study and teaching , Blind -- Education , Education, Secondary
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิบูลศรี วาสนสมสิทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745789755 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52964
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสอนคนตาบอดและโรงเรียนในโครงการเรียนร่วมสอนนักเรียนตาบอดตามการรับรู้ของครูสังคมศึกษาและนักเรียนตาบอด ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามเพื่อถามครูสังคมศึกษา จำนวน 40 คน และนักเรียนตาบอด จำนวน 70 คน ในโรงเรียนสอนคนตาบอด 2 โรง และโรงเรียนในโครงการเรียนร่วมสอนนักเรียนตาบอดทั้งหมด จำนวน 8 โรง ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. ด้านการใช้หลักสูตรและหนังสือเรียน ครูสังคมศึกษารับรู้ว่า โรงเรียนมีการจัดบริการด้านหลักสูตรน้อย ทั้งครูสังคมศึกษาและนักเรียนเห็นสอดคล้องกันว่ามีการจัดบริการด้านหนังสือเรียนน้อย และครูสังคมศึกษารับรู้ว่าโรงเรียนจัดหาหนังสือเรียนที่พิมพ์เป็นเบรลล์ที่เหมาะสมให้น้อย แต่นักเรียนรับรู้ว่าจัดให้มาก 2. ด้านวิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูสังคมศึกษารับรู้ว่าครูใช้วิธีการสอนแบบต่าง ๆ และมีการจัดการเรียนการสอนมาก แต่นักเรียนรับรู้ว่าน้อย อย่างไรก็ดี ทั้งครูและนักเรียนรับรู้สอดคล้องกันว่าได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ น้อย 3. ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งครูสังคมศึกษาและนักเรียนรับรู้สอดคล้องกันว่ามีการจัดน้อย 4. ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ครูสังคมศึกษารับรู้ว่าใช้สื่อการสอนประเภทต่าง ๆ น้อย แต่นักเรียนรับรู้ว่าใช้น้อยที่สุด อย่างไรก็ดี วิธีการใช้สื่อการเรียนการสอน ครูสังคมศึกษารับรู้ว่าปฏิบัติน้อยแต่นักเรียนรับรู้ว่าปฏิบัติมาก 5. ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียน ทั้งครูสังคมศึกษาและนักเรียนรับรู้สอดคล้องกันว่าครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนแบบต่าง ๆ และปฏิบัติกิจกรรมด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนมาก

บรรณานุกรม :
วินัย กรานมูล . (2534). สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของครูสังคมศึกษาและนักเรียนตาบอด ในโรงเรียนสอนคนตาบอดและโรงเรียน ในโครงการเรียนร่วมสอนนักเรียนตาบอด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วินัย กรานมูล . 2534. "สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของครูสังคมศึกษาและนักเรียนตาบอด ในโรงเรียนสอนคนตาบอดและโรงเรียน ในโครงการเรียนร่วมสอนนักเรียนตาบอด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วินัย กรานมูล . "สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของครูสังคมศึกษาและนักเรียนตาบอด ในโรงเรียนสอนคนตาบอดและโรงเรียน ในโครงการเรียนร่วมสอนนักเรียนตาบอด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
วินัย กรานมูล . สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของครูสังคมศึกษาและนักเรียนตาบอด ในโรงเรียนสอนคนตาบอดและโรงเรียน ในโครงการเรียนร่วมสอนนักเรียนตาบอด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.