ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ที่มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ที่มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : สมใจ จงรักวิทย์
คำค้น : ศิลปะกับเด็ก , ศิลปะกับเยาวชน , สุนทรียศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/53201
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะนอก สถานที่ที่มี ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรี ยนประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 4 ในโครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ (Art Learning) โรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จำนวน 25 คน ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ จำนวน 6 กิจกรรม โดยใช้ แผนการทดลองที่เรียกว่า Single Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการเรียนรู้ 7 แผน 2) แบบบันทึกการจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ 6 ฉบับ 3) แบบทดสอบสุนทรียภาพ 4) คู่มือสำหรับวิ เคราะห์การแสดงออกทางสุนทรียภาพ 5) แบบ สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทางสุนทรียะ 6) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัด กิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ 7) แบบสอบถามภูมิหลังทางศิลปะของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ ประมาณค่า ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิติทดสอบค่าที (t-test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบกิจกรรมการจัดศิลปะนอกสถานที่เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของ นักเรียนจำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 1.1) กิจกรรมเยี่ยมชมหอศิลป์ ในถิ่นเรา 1.2) กิจกรรมมหัศจรรย์ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ : Art in Paradise 1.3) กิจกรรมชมปราสาทวาดงานศิลป์ 1.4) กิจกรรมเยือน บ้านศิลปินถิ่นสร้างศิลป์ : บ้านอาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี 1.5) กิจกรรมพบศิลปินเยือนถิ่นสร้างศิลป์ : บ้าน อาจารย์ประทีป คชบัว และ 1.6) กิจกรรมชมอลังการงานศิลป์ใน MOCA 2) ค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการ สุนทรียภาพของนักเรียนที่มีต่อภาพผลงานศิลปะ หลังทำกิจกรรมสูงกว่าก่อนทำกิจกรรมศิลปะนอก สถานที่ โดยกิจกรรมเยี่ยมชมหอศิลป์ในถิ่นเรา ( bacc) และกิจกรรมพบศิลปินเยือนถิ่นสร้างศิลป์ : บ้านอาจารย์ประทีป คชบัว นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกทางสุนทรี ยะมากที่สุด 3) นักเรียนมี ความคิดเห็นต่อกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ในระดับเห็ นด้วยมากที่สุด กิจกรรมที่ชื่นชอบมากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมมหัศจรรย์ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ : Art in Paradise และกิจกรรมที่ประทับใจมากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมเยือนบ้านศิลปินถิ่นสร้างศิลป์ : บ้านอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี

บรรณานุกรม :
สมใจ จงรักวิทย์ . (2559). การศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ที่มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมใจ จงรักวิทย์ . 2559. "การศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ที่มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมใจ จงรักวิทย์ . "การศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ที่มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. Print.
สมใจ จงรักวิทย์ . การศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ที่มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2559.