ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการใช้รายการวิทยุโรงเรียนศิลปศึกษาที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการใช้รายการวิทยุโรงเรียนศิลปศึกษาที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นักวิจัย : สุดาพร สิทธิเวคิน
คำค้น : รายการวิทยุ , ศิลปกรรม -- การศึกษาและการสอน , ความคิดสร้างสรรค์ , นักเรียนประถมศึกษา , Radio programs , Art -- Study and teaching , Creative thinking
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุกรี รอดโพธิ์ทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745819085 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52946
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้รายการวิทยุโรงเรียนศิลปศึกษา ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพแบบ ก. (Torrance Test of Creative Thinking, Figural Form A.) ของ ดร.อี พอล ทอร์แรนซ์ 2. รายการวิทยุโรงเรียนศิลปศึกษา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 3. คู่มือการสอนวิทยุโรงเรียนศิลปศึกษา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตัวอย่างประชากรคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากนักเรียนจำนวน 5 ห้องเรียน ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 100 คน หลังจากการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่างก่อนการเรียนแล้ว จึงทำการทดลองด้วยรายการวิทยุโรงเรียน สัปดาห์ละครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ แล้วทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่างงหลังการเรียน ผลการวิจัยพบว่า การใช้รายการวิทยุโรงเรียนศิลปศึกษา ช่วยให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
สุดาพร สิทธิเวคิน . (2535). ผลของการใช้รายการวิทยุโรงเรียนศิลปศึกษาที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดาพร สิทธิเวคิน . 2535. "ผลของการใช้รายการวิทยุโรงเรียนศิลปศึกษาที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดาพร สิทธิเวคิน . "ผลของการใช้รายการวิทยุโรงเรียนศิลปศึกษาที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
สุดาพร สิทธิเวคิน . ผลของการใช้รายการวิทยุโรงเรียนศิลปศึกษาที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.