ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สีของหมึกพิมพ์และการระบุวันส่งกลับที่มีผลต่ออัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบแบบถามที่ส่งทางไปรษณีย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สีของหมึกพิมพ์และการระบุวันส่งกลับที่มีผลต่ออัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบแบบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
นักวิจัย : สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์
คำค้น : แบบสอบถาม , การสำรวจทางไปรษณีย์ -- อัตราการตอบรับ , หมึกพิมพ์ , Questionnaires , Mail surveys -- Response rate , Printing ink
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745688975 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52941
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สีของหมึกพิมพ์และการกำหนดวันส่งกลับ ที่มีผลต่ออัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบแบบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นครู-อาจารย์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 800 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบถามที่ออกแบบขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนและทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนเป็นรายคู่ด้วยการทดสอบสัดส่วนซี ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. อัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบของแบบถามที่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สูงกว่าอัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบของแบบถามที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 2. อัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบของแบบถามที่พิมพ์ด้วยหมึกสีน้ำเงินและสีเขียว สูงกว่าอัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบของแบบถามที่พิมพ์ด้วยหมึกสีแดงและสีดำ 3. อัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบแบบถามที่กำหนดวันส่งกลับไม่แตกต่างจากอัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตบของแบบถามที่ไม่กำหนดวันส่งกลับ 4. ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากับสีของหมึกพิมพ์ การแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากับการกำหนดวันส่งกลับ สีของหมึกพิมพ์กับการกำหนดวันส่งกลับ และไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 3

บรรณานุกรม :
สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ . (2531). ผลของการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สีของหมึกพิมพ์และการระบุวันส่งกลับที่มีผลต่ออัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบแบบถามที่ส่งทางไปรษณีย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ . 2531. "ผลของการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สีของหมึกพิมพ์และการระบุวันส่งกลับที่มีผลต่ออัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบแบบถามที่ส่งทางไปรษณีย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ . "ผลของการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สีของหมึกพิมพ์และการระบุวันส่งกลับที่มีผลต่ออัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบแบบถามที่ส่งทางไปรษณีย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ . ผลของการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สีของหมึกพิมพ์และการระบุวันส่งกลับที่มีผลต่ออัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบแบบถามที่ส่งทางไปรษณีย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.