ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบผลแชมพูที่มีตัวยา 2% กีโตโคนาโซล และ 2% ซิงค์ไพริไธออน ในการรักษารังแค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบผลแชมพูที่มีตัวยา 2% กีโตโคนาโซล และ 2% ซิงค์ไพริไธออน ในการรักษารังแค
นักวิจัย : สุชาติ เปรื่องเมธางกูร
คำค้น : แชมพู , รังแค -- การรักษา , Shampoos , Dandruff -- Treatment
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิชิต สุวรรณประกร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745765902 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52934
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

ได้ทำการศึกษาดูการเปรียบเทียบระหว่างแชมพูยา 2 ชนิด คือ 2 % กีโตโคนาโซล และ 2 % ซิงค์ไพริไธออน ในผู้ป่วยรังแค 112 ราย ใช้ระยะเวลาการรักษา 4 สัปดาห์ โดยเปรียบเทียบในแง่การหายของรังแคและอาการคัน พบว่าหลังการใช้ยาครบ 4 สัปดาห์ ผู้ที่ใช้ 2 % กีโตโคนาโซล มีอัตราการลดลงของรังแคดีมาก 69.7 % , ดี 30.3 % และอาการคันลดลง 92.7 % ผู้ที่ใช้ 2 % ซิงค์ไพริไธออนมีอัตราการลดลงของรังแคดีมากมาก 1.8 % , ดีมาก 67.9 % , ดี 28.5 % และอัตราคันลดลง 94.2 % พบว่าผลในการรักษาด้วยแชมพูยาทั้ง 2 ชนิดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
สุชาติ เปรื่องเมธางกูร . (2532). การศึกษาเปรียบเทียบผลแชมพูที่มีตัวยา 2% กีโตโคนาโซล และ 2% ซิงค์ไพริไธออน ในการรักษารังแค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาติ เปรื่องเมธางกูร . 2532. "การศึกษาเปรียบเทียบผลแชมพูที่มีตัวยา 2% กีโตโคนาโซล และ 2% ซิงค์ไพริไธออน ในการรักษารังแค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาติ เปรื่องเมธางกูร . "การศึกษาเปรียบเทียบผลแชมพูที่มีตัวยา 2% กีโตโคนาโซล และ 2% ซิงค์ไพริไธออน ในการรักษารังแค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
สุชาติ เปรื่องเมธางกูร . การศึกษาเปรียบเทียบผลแชมพูที่มีตัวยา 2% กีโตโคนาโซล และ 2% ซิงค์ไพริไธออน ในการรักษารังแค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.