ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกผู้รับงานปักโดยใช้วิธีวิเคราะห์กระบวนการลำดับชั้นฟัซซี่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกผู้รับงานปักโดยใช้วิธีวิเคราะห์กระบวนการลำดับชั้นฟัซซี่
นักวิจัย : ธัชณนท์ แดนเขต
คำค้น : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ , การตัดสินใจแบบฟัสซี , กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ , Decision support systems , Fuzzy decision making , Analytical hierarchy process
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/53015
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ในธุรกิจอุตสาหกรรม การเลือกผู้จัดหา (Supplier Selection) เป็นกระบวนการที่สาคัญปัญหาการเลือกผู้จัดหาเป็นปัญหาการตัดสินใจแบบ Multi-Attribute Decision Making Problems (MADM) ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับการเลือกผู้จัดหาที่มีความเหมาะสมที่สุดมาช่วยแก้ปัญหานี้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า โดยระบบนี้นาเสนอวิธีการแก้ปัญหาการตัดสินใจแบบ Fuzzy Analytical Hierarchy Process (Fuzzy AHP) งานวิจัยได้นาระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่สร้างขึ้นมาประยุกต์ใช้กับโรงงานกรณีศึกษาซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าแห่งหนึ่งโดยใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการคัดเลือกผู้รับงานปักผ้า 4 รายที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในการรับงานปักในแต่ละหมวดจากแบบปักทั้งหมด 4 หมวด โดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก 5 ปัจจัยและปัจจัยรอง 16 ปัจจัย มีผู้ตัดสินใจคือคณะกรรมการ 4 ท่าน ผลการวิเคราะห์ของงานวิจัยที่ได้พบว่าผู้ตัดสินใจให้ค่าน้าหนักความสาคัญกับปัจจัยหลักตามลาดับความสาคัญดังนี้ คุณภาพ ต้นทุน ความน่าเชื่อถือ การจัดส่ง และความยืดหยุ่น เมื่อวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของผลคะแนนน้าหนักความสาคัญที่คณะกรรมการได้ให้ไว้ในปัจจัยต่างๆ แล้วพบว่ามีค่าต่ากว่า 0.1 ซึ่งยืนยันความน่าเชื่อถือของผลงานวิจัย จากนั้นเมื่อนาค่าน้าหนักความสาคัญปัจจัยมาคานวณร่วมกับคะแนนน้าหนักผู้รับงานปักในแต่ละปัจจัย ทาให้ได้ผลอันดับของผู้รับงานปักที่มีความเหมาะสมที่สุดในการรับงานปักแต่ละหมวดแบบปักสาหรับช่วยให้บริษัทนาไปพิจารณาประกอบการเลือกผู้รับงานปักในการรับงานปักผ้าต่อไป

บรรณานุกรม :
ธัชณนท์ แดนเขต . (2552). การคัดเลือกผู้รับงานปักโดยใช้วิธีวิเคราะห์กระบวนการลำดับชั้นฟัซซี่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธัชณนท์ แดนเขต . 2552. "การคัดเลือกผู้รับงานปักโดยใช้วิธีวิเคราะห์กระบวนการลำดับชั้นฟัซซี่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธัชณนท์ แดนเขต . "การคัดเลือกผู้รับงานปักโดยใช้วิธีวิเคราะห์กระบวนการลำดับชั้นฟัซซี่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ธัชณนท์ แดนเขต . การคัดเลือกผู้รับงานปักโดยใช้วิธีวิเคราะห์กระบวนการลำดับชั้นฟัซซี่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.