ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคำนวณค่าสัญญาณออกสูงสุดสำหรับระบบสังวัตนาการที่มีสัญญาณเข้าสอดคล้องกับเงื่อนไขขอบเขตหลายเงื่อนไข

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคำนวณค่าสัญญาณออกสูงสุดสำหรับระบบสังวัตนาการที่มีสัญญาณเข้าสอดคล้องกับเงื่อนไขขอบเขตหลายเงื่อนไข
นักวิจัย : วฤต ศิลป์ศรีกุล
คำค้น : ระบบควบคุมเชิงเส้น , Linear control systems
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชิน อรุณสวัสดิ์วงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/53026
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การคำนวณดัชนีสมรรถนะเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในการออกแบบระบบควบคุม ที่ต้องการรับประกันว่าสัญญาณออกอยู่ในขอบเขตที่กำหนดตลอดระยะเวลาที่ระบบทำงาน แม้ว่าระบบถูกกระตุ้นด้วยสัญญาณเข้าเป็นไปได้ใดๆ การกำหนดลักษณะเซตเป็นไปได้ด้วยเงื่อนไขขอบเขตหลายเงื่อนไขสามารถลดความอนุรักษ์ และทำให้ได้ผลการออกแบบที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการเพิ่มเงื่อนไขขอบเขตให้กับเซตเป็นไปได้นี้ ก่อให้เกิดความลำบากในการคำนวณดัชนีสมรรถนะโดยการใช้เทคนิคเชิงวิเคราะห์ วิทยานิพนธ์นี้พัฒนาวิธีการคำนวณดัชนีสมรรถนะของะระบบเชิงเส้นไม่แปรตามเวลา สำหรับเซตเป็นไปได้ที่กำหนดลักษณะด้วยหลายเงื่อนไขขอบเขตนอร์มสอง และ/หรือนอร์มอนันต์ของขนาดและความชันของสัญญาณเข้า เทคนิคที่ใช้ในวิทยานิพนธ์นี้ทำให้ปัญหาการคำนวณดัชนีสมรรถนะ จากเดิมที่เป็นปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดในตัวแปรมิติอนันต์ ประมาณได้ด้วยปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดในตัวแปรจำกัดบนปริภูมิแบบยุคลิด ซึ่งสามารถหาคำตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ การออกแบบระบบควบคุมตึกภายใต้สภาวะแผ่นดินไหว และระบบควบคุมหอกลั่นสารสองชนิดถูกพิจารณาเป็นกรณีศึกษา เพื่อแสดงให้เห็นว่าวิธีที่เสนอสามารถนำไปใช้ได้กับเซตเป็นไปได้ที่มีเงื่อนไขขอบเขตมากกว่า 2 เงื่อนไข และเพื่อแสดงให้เห็นว่าวิธีที่เสนอสามารถใช้กับระบบสังวัตนาการได้หลายประเภทเช่น ระบบอนุพันธ์เศษส่วนที่มีการประวิงเวลาแบบหน่วง

บรรณานุกรม :
วฤต ศิลป์ศรีกุล . (2551). การคำนวณค่าสัญญาณออกสูงสุดสำหรับระบบสังวัตนาการที่มีสัญญาณเข้าสอดคล้องกับเงื่อนไขขอบเขตหลายเงื่อนไข.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วฤต ศิลป์ศรีกุล . 2551. "การคำนวณค่าสัญญาณออกสูงสุดสำหรับระบบสังวัตนาการที่มีสัญญาณเข้าสอดคล้องกับเงื่อนไขขอบเขตหลายเงื่อนไข".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วฤต ศิลป์ศรีกุล . "การคำนวณค่าสัญญาณออกสูงสุดสำหรับระบบสังวัตนาการที่มีสัญญาณเข้าสอดคล้องกับเงื่อนไขขอบเขตหลายเงื่อนไข."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
วฤต ศิลป์ศรีกุล . การคำนวณค่าสัญญาณออกสูงสุดสำหรับระบบสังวัตนาการที่มีสัญญาณเข้าสอดคล้องกับเงื่อนไขขอบเขตหลายเงื่อนไข. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.