ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามผลการนำระบบการก่อสร้างสำเร์จรูปมาใช้ในโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามผลการนำระบบการก่อสร้างสำเร์จรูปมาใช้ในโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว
นักวิจัย : ศุภวิศท์ สุขวดี
คำค้น : บ้านจัดสรร , บ้านสำเร็จรูป , Prefabricated houses
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุปรีชา หิรัญโร , ชวลิต นิตยะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/53079
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.) --จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การศึกษานี้ เป็นการติดตามการนำระบบการก่อสร้างสำเร็จรูป มาใช้ในโครงการบ้านจัดสรร ประเภทบ้านเดี่ยว ทั้งในด้านของผู้ประกอบการ ในส่วนของผลิตภัณฑ์และการก่อสร้าง ด้านผู้บริโภคศึกษาถึงปัญหาทางกายภาพหลังจากการเข้าอยู่อาศัย โดยศึกษาโครงการบ้านจัดสรร ประเภทบ้านเดี่ยว โครงการแรกของผู้ประกอบการที่เป็นผู้นำในการก่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยด้วยระบบสำเร็จรูปในเฟสที่ 1 จำนวน 97 หลังคาเรือน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย การสำรวจทางกายภาพ การบันทึกภาพถ่าย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ จำนวน 30 หลังเรือน จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการให้การยอมรับในการนำระบบการก่อสร้างแบบสำเร็จรูปมาใช้ โดยต้องมีการบริหารจัดการที่ดี และการก่อสร้างต้องมีจำนวนมากเพียงพอที่คุ้มค่าต่อการลงทุนผลิต มีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีความสมดุล ระหว่างจำนวนของบ้านจัดสรรที่ผลิตออกมากับการความสามารถในการขาย ส่วนปัญหาที่สำคัญหลังการส่งมอบบ้านให้แก่ผู้บริโภค คือ ปัญหารั่วซึมหรือแตกร้าวตามรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป เกิดจากการควบคุมคุณภาพในการก่อสร้างเนื่องจากขณะก่อสร้าง ผู้ประกอบการจัดจ้างผู้รับเหมาหลายชุด ดำเนินการก่อสร้างและมีกรอบระยะเวลาอันจำกัด รวมถึงเป็นโครงแรกที่ผู้ประกอบการนำระบบการก่อสร้างสำเร็จรูป แบบแผ่นผนังรับน้ำหนักมาใช้ก่อสร้างบ้านเดี่ยว จึงขาดทักษะและความชำนาญ ในด้านผู้บริโภคให้การยอมรับการอยู่อาศัยบ้านจัดสรรที่ก่อสร้างด้วยระบบการก่อสร้างสำเร็จรูป เมื่อผู้บริโภครับโอนกรรมสิทธิ์และเข้าอยู่อาศัยจะพบปัญหาการทรุดตัว หรือแตกร้าว รั่วซึม รวมถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงต่อเติม พื้นที่ใช้สอย ซึ่งเป็นข้อจำกัดของระบบการก่อสร้างสำเร็จรูปแบบแผ่นผนังรับน้ำหนัก เป็นผลมาจากการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อนที่มีฝนตกชุกและระบบการก่อสร้างสำเร็จรูป แบบผนัง รับน้ำหนัก เนื่องจากมีรอยต่อระหว่างแผ่นผนังสำเร็จรูปจำนวนมาก รวมถึงขาดความเข้มงวดในการควบคุมการก่อสร้าง และติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป ข้อเสนอแนะจากการศึกษาการติดตามการนำระบบการก่อสร้างสำเร็จรูปมาใช้ในโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว ผู้ประกอบการควรปรับปรุงใน 3 ส่วน คือ 1.การออกแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปให้มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และระบบการก่อสร้างสำเร็จรูป 2.จัดฝึกอบรมทักษะด้านเทคนิค ในการก่อสร้าง การควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง และการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่เป็นมาตรฐาน แก่บุคลากร 3.ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการก่อสร้างสำเร็จรูป แบบผนังรับน้ำหนัก แก่ผู้บริโภค

บรรณานุกรม :
ศุภวิศท์ สุขวดี . (2551). การติดตามผลการนำระบบการก่อสร้างสำเร์จรูปมาใช้ในโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภวิศท์ สุขวดี . 2551. "การติดตามผลการนำระบบการก่อสร้างสำเร์จรูปมาใช้ในโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภวิศท์ สุขวดี . "การติดตามผลการนำระบบการก่อสร้างสำเร์จรูปมาใช้ในโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ศุภวิศท์ สุขวดี . การติดตามผลการนำระบบการก่อสร้างสำเร์จรูปมาใช้ในโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.