ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินศักยภาพทางเศรษฐกิจของแหล่งแร่ทองคำตามแนวการเกิดแร่เลย-เพชรบูรณ์-ปราจีนบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินศักยภาพทางเศรษฐกิจของแหล่งแร่ทองคำตามแนวการเกิดแร่เลย-เพชรบูรณ์-ปราจีนบุรี
นักวิจัย : จารุพงษ์ บุศยศักดิ์
คำค้น : เหมืองและการทำเหมืองทองคำ -- ไทย , Gold mines and mining -- Thailand
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/53118
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ประเทศไทยถือได้ว่ามีศักยภาพทางแร่ทองคำสูง มีหลักฐานการค้นพบแร่ทองคำทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะแนวการเกิดแร่ทองคำเลย-เพชรบูรณ์-ปราจีนบุรี แต่ในปัจจุบันมีเหมืองแร่ทองคำที่ทำการผลิตอยู่เพียง 2 เหมือง คือ เหมืองแร่ทองคำชาตรี จังหวัดพิจิตร และเหมืองแร่ทองคำภูทับฟ้า จังหวัดเลย ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก การลงทุนในเหมืองแร่ทองคำเป็นการใช้เงินจำนวนมาก กินเวลานาน และมีความเสี่ยงสูง จึงต้องมีการศึกษา และประเมินแหล่งแร่อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนพัฒนา ขั้นตอนการพัฒนาแหล่งแร่โดยทั่วไปมี 2 ช่วง คือ การประเมินแหล่งแร่ขั้นต้น และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ในงานวิจัยนี้จะเป็นการศึกษาและประเมินพื้นที่ศักยภาพแหล่งแร่ทองคำขั้นต้น โดยทำการคัดเลือกพื้นที่แหล่งแร่ทองคำศักยภาพสูงน่าสนใจ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทางธรณีวิทยาจนได้พื้นที่ทั้งหมด 12 พื้นที่ ครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดเลย, อุดรธานี, หนองคาย, พิจิตร, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, นครสวรรค์, สระแก้ว, ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา จากนั้นทำการเปรียบเทียบพื้นที่คัดเลือกกับแหล่งแร่ทองคำอื่นที่มีการกำเนิดคล้ายกัน เพื่อจำแนกชนิดการกำเนิดของแหล่งแร่ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่เป็นสากล เมื่อทราบชนิดการกำเนิดแล้ว ก็สามารถนำไปเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นได้ง่าย โดยนำข้อมูลด้านปริมาณสำรอง และความสมบูรณ์ของแร่ทองคำ ตลอดจนลักษณะของสินแร่ทองคำ รวมไปถึงลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ และต้นทุนการแต่งแร่ เพื่อหาความเป็นไปได้ของค่าคุ้มทุนในการพัฒนาแหล่งแร่ที่มีการกำเนิดแบบต่างๆ แบบจำลองทางเศรษฐกิจของแหล่งแร่แบบต่างๆได้ถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยข้อสมมุติและแบบจำลองทางการเงินของเหมืองแร่ทองคำที่มีการผลิตอยู่ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบประเมินกับแหล่งอื่นๆ ประกอบกับการประเมินต้นทุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงคุณภาพ โดยใช้หลักการวิเคราะห์การซ้อนทับกันของข้อมูลเชิงภาพด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สุดท้ายทำให้ได้พื้นที่ศักยภาพแหล่งแร่ทองคำที่น่าสนใจในการลงทุนพัฒนาจำนวน 3 แหล่ง ได้แก่ แหล่งแร่ทองคำบริเวณจังหวัดพิษณุโลก, เพชรบูรณ์, และเลย

บรรณานุกรม :
จารุพงษ์ บุศยศักดิ์ . (2551). การประเมินศักยภาพทางเศรษฐกิจของแหล่งแร่ทองคำตามแนวการเกิดแร่เลย-เพชรบูรณ์-ปราจีนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารุพงษ์ บุศยศักดิ์ . 2551. "การประเมินศักยภาพทางเศรษฐกิจของแหล่งแร่ทองคำตามแนวการเกิดแร่เลย-เพชรบูรณ์-ปราจีนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารุพงษ์ บุศยศักดิ์ . "การประเมินศักยภาพทางเศรษฐกิจของแหล่งแร่ทองคำตามแนวการเกิดแร่เลย-เพชรบูรณ์-ปราจีนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
จารุพงษ์ บุศยศักดิ์ . การประเมินศักยภาพทางเศรษฐกิจของแหล่งแร่ทองคำตามแนวการเกิดแร่เลย-เพชรบูรณ์-ปราจีนบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.