ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มิชชันนารีอเมริกันกับการสร้างชุมชนชาวคริสต์ในล้านนาช่วงสมัยของการปรับเปลี่ยนทางสังคม พ.ศ. 2410-2476

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มิชชันนารีอเมริกันกับการสร้างชุมชนชาวคริสต์ในล้านนาช่วงสมัยของการปรับเปลี่ยนทางสังคม พ.ศ. 2410-2476
นักวิจัย : ประสิทธิ์ พงศ์อุดม
คำค้น : มิชชันนารี -- ไทย (ภาคเหนือ) , การพัฒนาชุมชน -- แง่ศาสนา -- คริสต์ศาสนา , การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ไทย , ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ล้านนา , Missionaries -- Thailand, Northern , Community development -- Religious aspects -- Christianity , Thailand -- History -- Lanna , Social change -- Thaiiland
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปิยนาถ บุนนาค , รัตนาพร เศรษฐกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52993
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการศึกษาบทบาทของมิชชันนารีอเมริกันในการสร้างชุมชนชาวคริสต์ในล้านนาระหว่าง พ.ศ. 2410-2476 โดยการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ให้เห็นถึงกระบวนการสร้างชุมชนชาวคริสต์ของมิชชันนารีอเมริกันในบริบทการปรับเปลี่ยนทางสังคมของล้านนา ในช่วงเวลาดังกล่าว จากการศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่า กระบวนการสร้างชุมชนชาวคริสต์ของมิชชันนารีอเมริกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวความคิดและอุดมการณ์ของศาสนา โดยการใช้ยุทธวิธีและการปฏิบัติทางการแพทย์และการจัดการศึกษาแบบตะวันตก พร้อมกับกิจกรรมที่ส่งเสริมการเผยแพร่คริสต์ศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการก่อรูปชุมชนชาวคริสต์ที่มีโลกทัศน์และการปฏิบัติในกรอบ ความคิดและอุดมการณ์ทางศาสนาของมิชชันนารีอเมริกันอย่างชัดเจน ชุมชนชาวคริสต์ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ได้เข้ามาสู่ทางเลือกในศาสนาใหม่นี้ ต้องดิ้นรน ต่อสู้ และปรับตัวท่ามกลางสภาพแวดล้อมต่าง ๆ จนสามารถดำรงความเป็นชุมชนทั้งทางกายภาพที่มีพื้นที่ขอบเขตแน่นอน และชุมชนทางจิตวิญญาณ (หรือชุมชนแบบจินตนาการ)ที่มีระบบความคิดและโครงสร้างขององค์กรทางศาสนาที่เป็นกลไกยึดเหนี่ยวให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน เป็นสังคมที่มีโลกทัศน์และวิธีการดำรงชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของตนเอง นอกจากนี้แล้ว กระบวนการสร้างชุมชนชาวคริสต์ของมิชชันนารีอเมริกันส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติกับผู้คนในท้องที่ต่าง ๆ โดยเป็นผู้นำและผู้ส่งผ่านความรู้ เทคโนโลยี และวิทยาการสมัยใหม่แพร่กระจายสู่ชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางของเมืองอย่างกว้างขวาง จึงได้เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่ความทันสมัยของล้านนา ที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ในหมู่คนระดับชาวบ้าน ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ที่เป็นอิทธิพลจากรัฐบาลกรุงเทพฯ

บรรณานุกรม :
ประสิทธิ์ พงศ์อุดม . (2550). มิชชันนารีอเมริกันกับการสร้างชุมชนชาวคริสต์ในล้านนาช่วงสมัยของการปรับเปลี่ยนทางสังคม พ.ศ. 2410-2476.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประสิทธิ์ พงศ์อุดม . 2550. "มิชชันนารีอเมริกันกับการสร้างชุมชนชาวคริสต์ในล้านนาช่วงสมัยของการปรับเปลี่ยนทางสังคม พ.ศ. 2410-2476".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประสิทธิ์ พงศ์อุดม . "มิชชันนารีอเมริกันกับการสร้างชุมชนชาวคริสต์ในล้านนาช่วงสมัยของการปรับเปลี่ยนทางสังคม พ.ศ. 2410-2476."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ประสิทธิ์ พงศ์อุดม . มิชชันนารีอเมริกันกับการสร้างชุมชนชาวคริสต์ในล้านนาช่วงสมัยของการปรับเปลี่ยนทางสังคม พ.ศ. 2410-2476. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.