ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการเติมเต็มเวชภัณฑ์สำหรับการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการเติมเต็มเวชภัณฑ์สำหรับการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
นักวิจัย : ดวงเนตร ทองรอด
คำค้น : ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ -- เวชภัณฑ์ , ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ , เวชภัณฑ์ -- การจัดการ , Information storage and retrieval systems -- Medical instruments and apparatus , Decision support systems , Medical instruments and apparatus -- Management
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปวีณา เชาวลิตวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/53190
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเติมเต็มเวชภัณฑ์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง ซึ่งการพัฒนานี้รวมถึงการออกแบบขั้นตอนการดำเนินงาน การประมวลผลภายในระบบ และการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ได้ออกแบบเพื่อใช้ในการวางแผนในการจัดการความต้องการจากใบร้องขอสั่งซื้อ โดยใช้เกณฑ์ด้านค่าใช้จ่ายเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละทางเลือก ที่นำไปสู่การตัดสินใจเลือกแผนในการจัดการความต้องการเพื่อเติมเต็มเวชภัณฑ์ต่อไป ซึ่งในระบบที่ออกแบบได้พิจารณาวิธีการเติมเต็มเวชภัณฑ์ออกเป็น 2 วิธี คือ การจัดซื้อจากผู้ขาย และการโอนย้ายเวชภัณฑ์ระหว่างโรงพยาบาลภายในเครือข่าย ในการพัฒนาระบบได้มีการศึกษากระบวนการจัดหาเวชภัณฑ์เพื่อเติมเต็มเวชภัณฑ์คงคลังจากสถานพยาบาลตัวอย่างซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางจำนวน 3 แห่ง เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการดำเนินงานภายในระบบ หลังจากนั้นจึงทำการออกแบบและพัฒนาขั้นตอนของระบบการเติมเต็มเวชภัณฑ์ ออกแบบหน้าจอการทำงานสำหรับโปรแกรมระบบการเติมเต็มเวชภัณฑ์ สุดท้ายได้มีการทดสอบและประเมินผลระบบที่พัฒนาขึ้น ระบบที่นำเสนอได้ถูกทดสอบการใช้งานเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลตัวอย่างจากโรงพยาบาลขนาดกลางจำนวน 3 แห่ง และประเมินผลระบบโดยการสัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการจัดหาเวชภัณฑ์ จำนวน 3 ท่าน พบว่าผลที่ได้จากงานวิจัยฉบับนี้มีความเป็นไปได้ในการนำไปประยุกต์ใช้กับสถานพยาบาลที่มีลักษณะการบริหารงานแบบเครือข่าย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานมีขั้นตอนการดำเนินงานในการแผนจัดการความต้องการจากใบร้องขอสั่งซื้อที่เป็นระบบ สามารถทำงานได้สะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บรรณานุกรม :
ดวงเนตร ทองรอด . (2550). ระบบการเติมเต็มเวชภัณฑ์สำหรับการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงเนตร ทองรอด . 2550. "ระบบการเติมเต็มเวชภัณฑ์สำหรับการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงเนตร ทองรอด . "ระบบการเติมเต็มเวชภัณฑ์สำหรับการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ดวงเนตร ทองรอด . ระบบการเติมเต็มเวชภัณฑ์สำหรับการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.