ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สำหรับทหารกองประจำการของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สำหรับทหารกองประจำการของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
นักวิจัย : พรหมมาศ วรรณสุข
คำค้น : การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- หลักสูตร , ทหาร -- การศึกษา , ทหารกองประจำการ -- การศึกษา , Basic education --- Curricula , Soldiers -- Education
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/53085
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สำหรับทหารกองประจำการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/เขต ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหาร นายทหารประสานงาน และครูผู้สอน ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/เขตที่จัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สำหรับทหารกองประจำการ จำนวน 91 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ แล้วนำเสนอในลักษณะตารางวิเคราะห์ข้อมูลประกอบคำบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านการเตรียมการจัดหลักสูตร ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนร่วมกับหน่วยทหารงานที่จัดหลักสูตร วางแผนการจัดหลักสูตร การจัดเตรียมบุคลากร การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดเตรียมอาคารสถานที่ การจัดเตรียมวัสดุประกอบหลักสูตร การเตรียมการเทียบโอนผลการเรียน และการเตรียมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปัญหาที่ประสบ ได้แก่ ขาดแคลนบุคลากรทำให้ไม่มีโอกาสเลือกครูผู้สอนที่ตรงกับวิชา งบประมาณในการจัดหาวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการสอนไม่เพียงพอ อีกทั้งขาดงบประมาณในการบำรุงรักาวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการสอน 2. ด้านการดำเนินงานจัดหลักสูตร มีการรับสมัครและลงทะเบียนเรียนภายในหน่วยทหาร มีการจัดอบรมขั้นตอนและวิธีการจัดทำแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นกิจกรรมพบกลุ่ม และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการทำโครงาน การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงการ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการวัดผลและประเมินผู้เรียนก่อนสอน ระหว่างสอน และหลังสอน ตามสัดส่วนและเกณฑ์ที่ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันกำหนด ปัญหาที่ประสบ ได้แก่ ขาดครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ และขาดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. ด้านการนิเทศติดตามผลการจัดหลักสูตร มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการการนิเทศการเรียนการสอน เช่น กิจกรรมการประชุมชี้แจง การปรึกษาหารือ การเยี่ยมเยียนชั้นเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/เขต ร่วมกับหน่วยทหารที่จัดหลักสูตรติดตามผลการเตรียมการจัดหลักสูตร และการดำเนินงานการจัดหลักสูตร เพื่อนำผลการกำกับติดตามมาใช้พัฒนาการจัดหลักสูตรในภาคเรียนต่อไป ในด้านการนิเทศติดตามผลการจัดหลักสูตรไม่ประสบปัญหา

บรรณานุกรม :
พรหมมาศ วรรณสุข . (2550). การศึกษาการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สำหรับทหารกองประจำการของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรหมมาศ วรรณสุข . 2550. "การศึกษาการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สำหรับทหารกองประจำการของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรหมมาศ วรรณสุข . "การศึกษาการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สำหรับทหารกองประจำการของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
พรหมมาศ วรรณสุข . การศึกษาการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สำหรับทหารกองประจำการของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.