ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : เพ็ญประภา เพชระบูรณิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพ็ญประภา เพชระบูรณิน . (2558). รูปแบบการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เพ็ญประภา เพชระบูรณิน . 2558. "รูปแบบการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เพ็ญประภา เพชระบูรณิน . "รูปแบบการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. Print.
เพ็ญประภา เพชระบูรณิน . รูปแบบการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.