ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก
นักวิจัย : หวังเจริญ, ลัดดาวัลย์ , ทวินันท์, กาญจนา
คำค้น : ความต้องการ , เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://repository.rmutl.ac.th/handle/123456789/182
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รวมถึงศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยการสุ่มตัวอย่างที่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 433 คน และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปร โดยใช้ T-Test กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด มีอายุอยู่ในช่วง 21-25 ปีมากที่สุด ยังไม่มีรายได้มากที่สุด มีอาชีพเป็นนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำแผนกต่าง ๆ มีประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากที่สุด ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำงาน/สถานที่เรียน มากที่สุด และมีระยะเวลาในการใช้งานเป็นจำนวนทุกวันมากที่สุด ในด้านความต้องการใช้สารสนเทศของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ด้านวัสดุ/อุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ด้านงบประมาณที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่าในทุกด้านบุคลากรมีความต้องการใช้อยู่ในระดับมาก การศึกษาในการเปรียบเทียบความต้องการใช้สารสนเทศของบุคลากรและนักศึกษากับสภาพปัจจุบันที่ใช้อยู่พบว่าในภาพรวมมีความแตกต่างกันในทุกด้านที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

บรรณานุกรม :