ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก , ฺNeeds of consumers in amphur muang, phitsanulok for products of rajamangala university of technology lanna, phitsanulok campus
นักวิจัย : โพธิ์ปาน, กานต์ธิรา , หวังเจริญ, ลัดดาวัลย์
คำค้น : ความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรของผู้บริโภค
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://repository.rmutl.ac.th/handle/123456789/179
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้อการของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรของผู้บริโภค ในด้านต่าง ๆ ดังนี้คือ ประเภทของผลิตภัณฑ์รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ราคาของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยโดยใช้แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใช้จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรในจำนวนเงิน 500-1,000 บาท/เดือน มากที่สุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่มีการใช้จ่ายเงินมากที่สุดคือ มากกว่า 3,000 บาท และมีอาชีพเป็นพนักงานราชการ และเมื่อมีการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนบุคคลในครอบครัว กับจำนวนเงินที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรต่อเดือน ปรากฎว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจำนวนบุคคลในครอบครัว 5-6 คน จะมีการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรมากที่สุด คือ มากกว่า 3,000 บาท และเมื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพ กับแหล่งซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (กลุ่ม ของสด อาทิเช่น ไข่ไก่ เนื้อสัตว์ ฯลฯ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในทุกกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ จะซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามตลาดสด/แผงลอย และเมื่อสอบถามถึงแหล่งซื้อผลิตภัณฑ์รูปทางการเกษตร (เช่น ผลไม้กระป๋อง ผลไม้อบแห้ง ฯลฯ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรตามร้านสรรพพาหาร (Supermarket) เมื่อศึกษาถึงลักษณะความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรจากมหาวิทยาลัยฯ ถึงระดับผลกระทบที่มีต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เกษตรของมหาวิทยาลัยฯในด้านต่าง ๆ พบว่า ในด้านตัวผลิตภัณฑ์นั้น ผลิตภัณฑ์เกษตรของมหาวิทยาลัยฯ ควรจะต้องมีคุณภาพโดยต้องมีความสด และเป็นของใหม่ มีการระบุวันผลิต และวันหมดอายุ และรูปลักษณ์ ภายนอกควรจะต้องดูสะอาดตา จึงจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในระดับมากที่สุด ส่วนในด้านของราคาผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ผลิตภัณฑ์เกษตรของมหาวิทยาลัยฯ ราคาควรจะต้องถูกกว่าราคาตลาด ส่วนในด้านของช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรของมหาวิทยาลัยฯ ควรมีสินค้าขายสม่ำเสมอ และเป็นประจำ ควรมีตลาดประจำที่จะนำสินค้าไปจำหน่ายตลอด และมหาวิทยาลัยฯ ควรมีระบบขายตรงที่่ลูกค้าสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อสินค้าได้ ส่วนในด้านของการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ผลิตภัณฑ์เกษตรของมหาวิทยาลัยฯควรมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ประกอบผลิตภัณฑ์เสมอ ควรมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (สะอาด ปลอดภัย รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เก็บรักษาง่าย) จึงจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในระดับมากที่สุด และเมื่อศึกษาถึงการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากมหาวิทยาลัยฯ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 87.33 สำหรับผู้ที่เคยซื้อนั้น ส่วนใหญ่จะเคยซื้อไข่ไก่สดมากที่สุด

บรรณานุกรม :