ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการออกแบบเพื่อการพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมบริเวณแยกบางกะปิ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการออกแบบเพื่อการพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมบริเวณแยกบางกะปิ
นักวิจัย : กฤติน วิจิตรไตรธรรม
คำค้น : บางกะปิ (กรุงเทพฯ) , การใช้ที่ดิน -- ไทย -- กรุงเทพฯ , การขนส่งในเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ , การพัฒนาชุมชนเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ , Bangkapi (Bangkok) , Land use -- Thailand -- Bangkok , Urban transportation -- Thailand -- Bangkok , Community development, Urban -- Thailand -- Bangkok
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นพนันท์ ตาปนานนท์ , จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52869
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอแนวทางการออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่พื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมบริเวณแยกบางกะปิและพื้นที่โดยรอบ โดยทำการศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพ ของพื้นที่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ, สังคม และการคมนาคมขนส่งในบริเวณแยกบางกะปิ การศึกษามีการสำรวจพื้นที่ในรายละเอียดด้านโครงข่ายคมนาคมขนส่ง การใช้ประโยชน์อาคารและที่ดิน พื้นที่โล่งว่าง และสภาพแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์ถึงบทบาทของพื้นที่, สภาพปัญหา, แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ตลอดจนการศึกษาแนวความคิด ทฤษฏี และข้อมูลในการสนับสนุนการกำหนดแนวความคิด และองค์ประกอบทางกายภาพของพื้นที่ เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่าในปัจจุบันพื้นที่บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมบริเวณแยกบางกะปิเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมที่สำคัญ เนื่องจากมีระบบการคมนาคมขนส่งที่หลากหลาย จากเส้นทางโครงข่ายถนน 5 เส้นทาง และระบบคมนาคมด้วยเรือโดยสาร 1 เส้นทาง จึงทำให้ประชากรที่เข้ามาใช้พื้นที่เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการสัญจรมีปริมาณค่อนข้างสูงในแต่ละวัน ในขณะเดียวกันบริเวณพื้นที่ศึกษายังมีการใช้งานกิจกรรมอื่นๆอีกหลากหลายประเภทร่วมด้วย ทั้งกิจกรรมทางการค้า พาณิชยกรรม กิจกรรมในการเป็นพื้นที่ศูนย์ราชการ รวมถึงการเป็นพื้นที่ชุมชนที่มีการพักอาศัยตั้งแต่เดิม จึงทำพบสภาพปัญหาทั้งจากกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่ อันก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร และขาดความต่อเนื่องของพื้นที่กิจกรรม ตลอดจนการขาดพื้นที่และกิจกรรมในการสนับสนุนการเป็นพื้นที่เปลี่ยนถ่ายคมนาคม ขาดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ลานกิจกรรมสำหรับชุมชน จึงทำให้พื้นที่ควรได้รับการพัฒนาเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างบรรยากาศความเป็นเมืองที่ดีและน่าอยู่ยิ่งขึ้น การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และบทบาทความเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคม ร่วมกับแผนการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าที่จะเข้ามาในพื้นที่ศึกษา นำไปสู่แนวคิดในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และอาคารต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่จากกิจกรรมคมนาคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และพัฒนาประสิทธิภาพการเชื่อมโยงพื้นที่กิจกรรมต่างๆให้เกิดการใช้งานที่ต่อเนื่อง เช่น พื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมในในจุดต่างๆ พื้นที่พาณิชยกรรมการค้า และอาคารสำคัญในพื้นที่ โดยการศึกษาครั้งนี้ได้เสนอแนวทางเบื้องต้นสำหรับการนำไปสู่การปฏิบัติ และแสดงลำดับขั้นตอนการพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและการปรับปรุงพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมบริเวณแยกบางกะปิต่อไป

บรรณานุกรม :
กฤติน วิจิตรไตรธรรม . (2551). แนวทางการออกแบบเพื่อการพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมบริเวณแยกบางกะปิ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤติน วิจิตรไตรธรรม . 2551. "แนวทางการออกแบบเพื่อการพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมบริเวณแยกบางกะปิ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤติน วิจิตรไตรธรรม . "แนวทางการออกแบบเพื่อการพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมบริเวณแยกบางกะปิ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
กฤติน วิจิตรไตรธรรม . แนวทางการออกแบบเพื่อการพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมบริเวณแยกบางกะปิ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.