ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรอบข่าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดของหนังสือพิมพ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กรอบข่าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดของหนังสือพิมพ์
นักวิจัย : อัจนิริยา ศิลปสุนทร
คำค้น : บริษัท -- การประชาสัมพันธ์ , โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ , โฆษณาสถาบัน , ภาพลักษณ์บริษัท , หนังสือพิมพ์ , Corporations -- Public relations , Advertising, Newspaper , Advocacy advertising , Corporate image , Newspapers
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนม คลี่ฉายา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52876
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยเรื่อง “กรอบข่าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดของหนังสือพิมพ์รายวัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรอบข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดที่กำหนดโดยนัก ประชาสัมพันธ์ เพื่อศึกษาประเด็นที่หนังสือพิมพ์นำเสนอจากข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดว่ามีความ สอดคล้องกับกรอบข่าวที่กำหนดโดยนักประชาสัมพันธ์ และเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข่าว ประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดที่หนังสือพิมพ์นำเสนอ โดยใช้การวิเคราะห์ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 57 ข่าวและ ข่าวตัดประจำวันที่หนังสือพิมพ์นำเสนอ จำนวน 118 ข่าว ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนักประชาสัมพันธ์ นักข่าว บรรณาธิการ นักวิชาการ จำนวน 11 คน ผลจากการวิจัยพบว่า กรอบข่าวที่นักประชาสัมพันธ์กำหนดขึ้นมีทั้งหมด 5 ลักษณะได้แก่ 1) ความ มั่นคงทางธุรกิจ 2) การเติบโต การขยายธุรกิจและการลงทุน 3) ตำแหน่งตราสินค้า 4) ความสำเร็จ ความ น่าเชื่อถือ และความเชื่อมันในองค์กร 5) การส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด ในด้านความสอดคล้อง ระหว่างกรอบข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดกับประเด็นที่หนังสือพิมพ์นำเสนอพบว่า มีความสอดคล้องกัน 4 ด้าน โดยที่กรอบข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งตราสินค้าไม่ปรากฏในประเด็นที่หนังสือพิมพ์นำเสนอ สำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาดของหนังสือพิมพ์ พบว่ามี 8 ปัจจัย ได้แก่ 1) ผู้อ่าน 2) คุณค่าของข่าว 3) ประเด็นข่าว 4) นโยบายของหนังสือพิมพ์ 5) การแข่งขันของ หนังสือพิมพ์ 6) พื้นที่ของหนังสือพิมพ์ 7) สถานการณ์ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจในขณะนั้น 8) ความสัมพันธ์ระหว่างนักประชาสัมพันธ์และนักข่าว

บรรณานุกรม :
อัจนิริยา ศิลปสุนทร . (2551). กรอบข่าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดของหนังสือพิมพ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัจนิริยา ศิลปสุนทร . 2551. "กรอบข่าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดของหนังสือพิมพ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัจนิริยา ศิลปสุนทร . "กรอบข่าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดของหนังสือพิมพ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
อัจนิริยา ศิลปสุนทร . กรอบข่าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดของหนังสือพิมพ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.