ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองสำหรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองสำหรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
นักวิจัย : เหมวรรณ ขันมณี
คำค้น : การฝึกสอน , ครูฝึกสอน , นักศึกษาครู , แบบเรียนสำเร็จรูป , การศึกษาด้วยตนเอง , ประสบการณ์วิชาชีพครู -- แบบเรียนสำเร็จรูป , ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52927
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองสำหรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา โดยกระบวนการพัฒนาชุดการเรียนเริ่มจากการสำรวจความต้องการจำเป็นของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และสำรวจความคาดหวังของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำข้อมูลทั้ง 2 ส่วนมาเป็นกรอบในการจัดทำชุดการเรียนด้วยตนเองให้กับนิสิตนักศึกษา จากนั้นจึงนำชุดการเรียนที่จัดทำขึ้นไปให้นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้สำรวจเนื้อหาและความเหมาะสมในการใช้งานแล้วนำมาปรับปรุงเพื่อให้ได้ชุดการเรียนมีความสมบูรณ์ตามความต้องการของนักศึกษา แล้วจึงนำไปให้นักศึกษาใช้งานจริงในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 5 รายการ ประกอบด้วย 1. แบบสำรวจความต้องการจำเป็นของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 2. แบบสำรวจความคาดหวังของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3. แบบประเมินทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 5. แบบสัมภาษณ์ผลการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีความต้องการจำเป็นในด้าน 1) การพัฒนาความรู้และทักษะภาษา อังกฤษของตนเอง 2) การเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการฝึกฝนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ และ 3) การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลังจากใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนใช้ชุดการเรียน โดยมีคะแนนประเมินครั้งสุดท้ายในระดับดีมากซึ่งเป็นระดับการประเมินสูงสุดในทุกรายการ นักเรียนที่เรียนกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของนักศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยความคาดหวังที่ตั้งไว้ ชุดการเรียนด้วยตนเองมีความสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของนักศึกษาทำให้นักศึกษาสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของตนจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรณานุกรม :
เหมวรรณ ขันมณี . (2559). การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองสำหรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เหมวรรณ ขันมณี . 2559. "การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองสำหรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เหมวรรณ ขันมณี . "การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองสำหรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. Print.
เหมวรรณ ขันมณี . การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองสำหรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2559.