ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่ต้นน้ำเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่ต้นน้ำเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
นักวิจัย : ศักดิ์สิทธิ์ กิจขยัน , อาทร บุญเสนอ , สมชาย อ่อนอาษา , ชลดา อ่อนอาษา , ปัทมา ทิพรส , โสภา ศิริไพพรรณ
คำค้น : คุณภาพชีวิต , การใช้ประโยชน์ที่ดิน , พื้นที่ต้นน้ำ , ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยชิ้นนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการสร้างแบบจำลองสำหรับหาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากตัวชี้วัดต่าง ๆ ของปัจจัยที่มีบทบาทต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำแบบจำลองที่ได้ไปกำหนดค่าคะแนนความสำคัญให้กับตัวชี้วัดของแต่ละปัจจัย และค่าคะแนนความสำคัญของปัจจัยทั้งสามที่มีบทบาทต่อคุณภาพชีวิต และทำการทดสอบและปรับแก้ค่าคะแนนด้วยวิธีการของ Analytic Hierarchy Process (AHP) นำแบบจำลองไปประเมินค่าคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ถาง ท้องที่จังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมลดลง โดยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชนทางด้านเศรษฐกิจที่ลดลงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ระดับค่อนข้างต่ำ ในขณะที่คุณภาพชีวิตของประชาชนทางด้านสังคมก็ลดลงเช่นเดียวกัน โดยอยู่ที่ระดับปานกลาง และความพอเพียงของอาหารมีแนวโน้มลดลง ส่วนคุณภาพชีวิตของประชาชนทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด กล่าวคือยังมีระดับค่อนข้างต่ำ

บรรณานุกรม :
ศักดิ์สิทธิ์ กิจขยัน , อาทร บุญเสนอ , สมชาย อ่อนอาษา , ชลดา อ่อนอาษา , ปัทมา ทิพรส , โสภา ศิริไพพรรณ . (2558). คุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่ต้นน้ำเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
ศักดิ์สิทธิ์ กิจขยัน , อาทร บุญเสนอ , สมชาย อ่อนอาษา , ชลดา อ่อนอาษา , ปัทมา ทิพรส , โสภา ศิริไพพรรณ . 2558. "คุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่ต้นน้ำเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
ศักดิ์สิทธิ์ กิจขยัน , อาทร บุญเสนอ , สมชาย อ่อนอาษา , ชลดา อ่อนอาษา , ปัทมา ทิพรส , โสภา ศิริไพพรรณ . "คุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่ต้นน้ำเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2558. Print.
ศักดิ์สิทธิ์ กิจขยัน , อาทร บุญเสนอ , สมชาย อ่อนอาษา , ชลดา อ่อนอาษา , ปัทมา ทิพรส , โสภา ศิริไพพรรณ . คุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่ต้นน้ำเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์. กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; 2558.