ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของป่าดิบชื้นในพื้นที่ต้นน้ำ

หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของป่าดิบชื้นในพื้นที่ต้นน้ำ
นักวิจัย : พงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์ , ปัทมา ทิพรส , จารุชาติ ปราชญ์นคร , สุวัฒน์ จันธิวงค์
คำค้น : ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ , สิ่งแวดล้อม , ป่าดิบชื้น , ค่าเสียหาย
หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประเมินมูลค่าความเสียหายจากการทำลายป่าดิบชื้น ดำเนินการศึกษาในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554 ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าทางตรงของป่าดิบชื้นบริเวณสถานีวิจัยต้นน้ำคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ผลผลิตในรูปของเนื้อไม้ 2.65 ลบ.ม./ไร่ คิดเป็นมูลค่า 60,287.50 บาท/ไร่ ป่าดิบชื้นที่อยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ให้ผลผลิตในรูปเนื้อไม้ 5.09ลบ.ม./ไร่ คิดเป็นมูลค่า 115,797.50 บาท/ไร่ ส่วนป่าดิบชื้นที่สถานีวิจัยต้นน้ำทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา ให้ผลผลิตในรูปของเนื้อไม้ 2.86 ลบ.ม./ไร่ คิดเป็นมูลค่า 65,065 บาท/ไร่ ซึ่งทั้งสามพื้นที่ให้ค่าเฉลี่ยของมูลค่าผลผลิตเนื้อไม้ของป่าดิบชื้นเท่ากับ 80,383.33 บาท/ไร่ แต่ที่เกิดขึ้นจากการประเมินด้วยแบบจำลองจะมีค่าเท่ากับ 97,729.59 บาท/ไร่ ซึ่งแตกต่างกัน 17,346.26 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นปริมาตรไม้เท่ากับ 0.76 ลบ.ม./ไร่ ดังนั้นการใช้แบบจำลองมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพประเมินมูลค่าผลผลิตเนื้อไม้จะให้ผลที่ไม่แตกต่างไปจากการศึกษาจริงในพื้นที่มากนัก สำหรับมูลค่าทางอ้อม หรือทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วย มูลค่าของการป้องกันการสูญเสียน้ำ การสูญเสียดิน และการสูญเสียธาตุอาหารจากกระบวนการกัดชะพังทลายของดิน และมูลค่าของการบรรเทาความรุนแรงของอากาศ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลของแบบจำลองมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าไม้ ปรากฏว่า มีค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดินเพิ่มมากขึ้นหลังการทำลายป่าดิบชื้นปีละประมาณ 24.6 มิลลิเมตร ในขณะที่ผลจากการประเมินค่าน้ำสูญหายด้วยแบบจำลองมีค่าประมาณ 15.8 มิลลิเมตร/ปี ซึ่งให้ค่าที่ไม่แตกต่างกันมากนักส่วนผลกระทบในรูปของการสูญเสียดิน มีค่าเท่ากับ 22.07 กก./ไร่/ปี ในขณะที่ผลจากการใช้แบบจำลองประเมินค่ามีค่าสูญเสีย 80.99 กก./ไร่/ปี หรือประมาณ 3.67 เท่า ซึ่งให้ค่าความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสำหรับการสูญเสียธาตุอาหารจากพื้นที่ทั้งสองแห่ง พบว่าธาตุไนโตรเจนมีการสูญเสีย เฉลี่ย 0.2059 กก./ไร่/ปีเทียบกับการใช้แบบจำลองมีการสูญเสีย 4.07 กก./ไร่/ปี ธาตุฟอสฟอรัสมีค่าเฉลี่ย 620 กรัม/ไร่/ปี ในขณะที่แบบจำลองประเมินได้ 8.04 กรัม/ไร่/ปีโดยเฉลี่ย ส่วนธาตุโพแทสเซียมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.97 กก./ไร่/ปี แต่จากการประเมินด้วยแบบจำลองมีการสูญเสียเฉลี่ย 43.62 กรัม/ไร่/ปี สำหรับมูลค่าของการบรรเทาความรุนแรงของอากาศ ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช การทำลายป่าทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 0.67 องศาเซลเซียส คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเท่ากับ 9,055.37 บาท/ไร่/ปี ส่วนในท้องที่จังหวัดสงขลา การทำลายป่าทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 1.17 องศาเซลเซียส คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย เท่ากับ 14,259.68 บาท/ไร่/ปี เมื่อเปรียบเทียบกับแบบจำลองมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่า มูลค่าของอุณหภูมิอากาศที่สูงขึ้นในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าเท่ากับ 50,828.36 บาท/ไร่/ปี ส่วนที่จังหวัดสงขลา มีค่าเท่ากับ 39,972.50 บาท/ไร่/ปี

บรรณานุกรม :
พงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์ , ปัทมา ทิพรส , จารุชาติ ปราชญ์นคร , สุวัฒน์ จันธิวงค์ . (2554). การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของป่าดิบชื้นในพื้นที่ต้นน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
พงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์ , ปัทมา ทิพรส , จารุชาติ ปราชญ์นคร , สุวัฒน์ จันธิวงค์ . 2554. "การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของป่าดิบชื้นในพื้นที่ต้นน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
พงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์ , ปัทมา ทิพรส , จารุชาติ ปราชญ์นคร , สุวัฒน์ จันธิวงค์ . "การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของป่าดิบชื้นในพื้นที่ต้นน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2554. Print.
พงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์ , ปัทมา ทิพรส , จารุชาติ ปราชญ์นคร , สุวัฒน์ จันธิวงค์ . การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของป่าดิบชื้นในพื้นที่ต้นน้ำ. กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; 2554.