ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของไฟป่าต่อชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ

หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของไฟป่าต่อชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ
นักวิจัย : สมชาย อ่อนอาษา , เมธี รุ่งแสง , ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ , กิตติพงษ์ พงษ์บุญ , สำเริง ปานอุทัย , บุญมา ดีแสง , ชลดา อ่อนอาษา , จำเนียร เผื่อนดา
คำค้น : ไฟป่า , ชุมชน , พื้นที่ต้นน้ำ
หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาผลกระทบของไฟป่าต่อชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ ที่ศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของราษฎรเกี่ยวกับไฟป่า รวมทั้งผลกระทบของไฟป่าที่มีต่อชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำในมุมมองของราษฎรเอง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และออกแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณ์ประชากรในท้องที่ตำบลริมสีม่วงและตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ และตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงเดือนมีนาคม 2548 ถึงกันยายน 2550 ผลการศึกษาพบว่าประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตร ที่มีการพึ่งพิงป่าไม้ด้วยการเข้าไปเก็บหาของป่าเพื่อนำไปบริโภค โดยประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้และไฟป่าเป็นอยู่ในเกณฑ์ดี โดยชี้ว่าการเผาไร่และล่าสัตว์ จะเป็นสาเหตุของการเกิดไฟป่ามากที่สุด นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความตระหนักในเรื่องของไฟป่าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยตระหนักว่าไฟป่าจะทำอันตรายหรือความเสียหายแก่ต้นไม้และทรัพย์สินของประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการด้านไฟป่าอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการประชุมและการจัดทำแผนงานเกี่ยวกับไฟป่าที่มีน้อยมาก และคิดว่าปัญหาด้านไฟป่ายังเป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ของงานด้านไฟป่าสู่องค์กรท้องถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องการถ่ายโอนอำนาจ และเห็นว่าปัจจุบันยังมีการมอบอำนาจหน้าที่ในงานด้านไฟป่าให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่นน้อยมาก นอกจากนี้ยังไม่เชื่อมั่นว่าเมื่อมอบอำนาจแล้ว จะทำให้จำนวนการเกิดไฟป่าลดลง เพราะไม่แน่ใจว่าจะมีผู้บริหารงานการดับไฟป่าที่ดี โดยประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องการให้หน่วยงานราชการเข้ามากำกับดูแลและช่วยเหลือในการปฏิบัติงานด้านไฟป่าต่อไป สำหรับผลกระทบของไฟป่าต่อชุมชนจะมีผลกระทบผลต่อสุขภาพทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม ภูมิแพ้ หอบหืด สำหรับชุมชนที่อยู่ในเขตป่าหรืออยู่ติดกับพื้นที่ป่า ประชาชนส่วนใหญ่จะได้ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยไฟป่าจะทำให้สภาพป่ารอบหมู่บ้านลดลง นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการท่องเที่ยว เพราะหมอกควันจะบดบังทัศนวิสัยของแหล่งท่องเที่ยวที่งดงาม แต่ไฟป่าจะไม่มีผลกระทบต่อการบาดเจ็บเสียชีวิตและการประกอบอาชีพแต่ประการใด

บรรณานุกรม :
สมชาย อ่อนอาษา , เมธี รุ่งแสง , ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ , กิตติพงษ์ พงษ์บุญ , สำเริง ปานอุทัย , บุญมา ดีแสง , ชลดา อ่อนอาษา , จำเนียร เผื่อนดา . (2552). ผลกระทบของไฟป่าต่อชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
สมชาย อ่อนอาษา , เมธี รุ่งแสง , ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ , กิตติพงษ์ พงษ์บุญ , สำเริง ปานอุทัย , บุญมา ดีแสง , ชลดา อ่อนอาษา , จำเนียร เผื่อนดา . 2552. "ผลกระทบของไฟป่าต่อชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
สมชาย อ่อนอาษา , เมธี รุ่งแสง , ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ , กิตติพงษ์ พงษ์บุญ , สำเริง ปานอุทัย , บุญมา ดีแสง , ชลดา อ่อนอาษา , จำเนียร เผื่อนดา . "ผลกระทบของไฟป่าต่อชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2552. Print.
สมชาย อ่อนอาษา , เมธี รุ่งแสง , ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ , กิตติพงษ์ พงษ์บุญ , สำเริง ปานอุทัย , บุญมา ดีแสง , ชลดา อ่อนอาษา , จำเนียร เผื่อนดา . ผลกระทบของไฟป่าต่อชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ. กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; 2552.