ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของไฟป่าต่อการสูญเสียดินและน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ

หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของไฟป่าต่อการสูญเสียดินและน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ
นักวิจัย : กิตติพงษ์ พงษ์บุญ , ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ , สมชาย อ่อนอาษา , สำเริง ปานอุทัย , บุญมา ดีแสง , จำเนียร เผื่อนดา
คำค้น : ไฟป่า , การสูญเสียดิน , การสูญเสียน้ำ , พื้นที่ต้นน้ำ
หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาผลกระทบของไฟป่าต่อการสูญเสียดินและน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ ดำเนินการใน 4 พื้นที่ ได้แก่ ป่าเต็งรัง จังหวัดขอนแก่น ป่าเบญจพรรณ จังหวัดกาญจนบุรี ป่าดิบแล้ง จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ไร่ร้าง จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะเวลาศึกษา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2552 โดยในแต่ละพื้นที่ใช้แปลงทดลองขนาด 40 เมตร x 40 เมตร จำนวน 9 แปลง และในแปลงทดลองนี้ทำการก่อสร้างแปลงตะกอนขนาด 4 เมตร x 20 เมตร เพื่อเก็บข้อมูลการสูญเสียดินและน้ำ จากการศึกษาพบว่าเมื่อเกิดไฟป่าเป็นประจำ ไร่ร้างมีการสูญเสียน้ำสูงสุดเท่ากับ 235.19 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ รองลงมาได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง เท่ากับ 227.76, 48.09 และ 17.97 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ ตามลำดับ และไร่ร้างมีการสูญเสียดินมากที่สุด 332.54 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง เท่ากับ 270.87, 148.19 และ 79.48 และกิโลกรัม/ไร่ ตามลำดับ สำหรับแนวโน้มของการสูญเสียดินหลังจากเกิดไฟป่าพบว่าป่าเต็งรัง มีการฟื้นตัวของพืชคลุมดินและการลดลงของการสูญเสียดินได้เร็วกว่า ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และในขณะที่ไร่ร้างยังมีอัตราการการสูญเสียดินที่มากและต้องใช้เวลานานในการฟื้นตัว

บรรณานุกรม :
กิตติพงษ์ พงษ์บุญ , ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ , สมชาย อ่อนอาษา , สำเริง ปานอุทัย , บุญมา ดีแสง , จำเนียร เผื่อนดา . (2552). ผลกระทบของไฟป่าต่อการสูญเสียดินและน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
กิตติพงษ์ พงษ์บุญ , ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ , สมชาย อ่อนอาษา , สำเริง ปานอุทัย , บุญมา ดีแสง , จำเนียร เผื่อนดา . 2552. "ผลกระทบของไฟป่าต่อการสูญเสียดินและน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
กิตติพงษ์ พงษ์บุญ , ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ , สมชาย อ่อนอาษา , สำเริง ปานอุทัย , บุญมา ดีแสง , จำเนียร เผื่อนดา . "ผลกระทบของไฟป่าต่อการสูญเสียดินและน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2552. Print.
กิตติพงษ์ พงษ์บุญ , ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ , สมชาย อ่อนอาษา , สำเริง ปานอุทัย , บุญมา ดีแสง , จำเนียร เผื่อนดา . ผลกระทบของไฟป่าต่อการสูญเสียดินและน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ. กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; 2552.