ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของไฟป่าต่อสังคมพืชในพื้นที่ต้นน้ำ

หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของไฟป่าต่อสังคมพืชในพื้นที่ต้นน้ำ
นักวิจัย : ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ , กิตติพงษ์ พงษ์บุญ , สมชาย อ่อนอาษา , สำเริง ปานอุทัย , พิษณุพงษ์ สาเขตร์ , ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
คำค้น : ไฟป่า , สังคมพืช , การทดแทน , พื้นที่ต้นน้ำ
หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษา ผลกระทบของไฟป่าต่อสังคมพืชในพื้นที่ต้นน้ำ 4 พื้นที่ได้แก่ พื้นที่ป่าเต็งรัง ในพื้นที่สถานีวิจัยต้นน้ำชี อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ป่าดิบแล้งในพื้นที่สถานีวิจัยต้นน้ำลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ป่าเบญจพรรณในพื้นที่สถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และทุ่งหญ้าหรือไร่ร้างในพื้นที่สถานีวิจัยต้นน้ำป่าสัก อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเก็บข้อมูลในระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดพรรณไม้ ความหนาแน่นของพืช โครงสร้างของสังคมพืชหลังเกิดไฟป่า และการทดแทนตามธรรมชาติภายหลังการเกิดไฟป่า พบว่าผลกระทบของไฟป่าต่อต้นไม้ทั้งชนิดพันธุ์ และความหนาแน่นมีน้อยทั้ง 4 พื้นที่ ส่วนไม้หนุ่ม และ กล้าไม้ได้รับผลกระทบจากไฟป่า ในพื้นที่ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง แต่ในไร่ร้างความหนาแน่นของไม้หนุ่มและไม้ล้มลุกมีค่าเฉลี่ยที่ เนื่องจากพื้นที่ไร้ร้างเป็นพื้นที่เปิดโล่งทำให้แสงส่องถึงพื้นดินมากพืชล้มลุกโดยเฉพาะวัชพืชที่ต้องการแสงมาก เจริญเติบโตได้ดี ในฤดูฝนถัดมา เพราะสามารถนำธาตุอาหารที่เกิดจากไฟไหม้ซากพืชไปใช้อย่างรวดเร็ว พื้นที่ป่าดิบแล้งเปอร์เซ็นต์ความเพิ่มพูนในพื้นที่หน้าตัดของต้นไม้ที่ได้รับอิทธิพลจากไฟไหม้ มีผลกระทบน้อยเช่นเดียวกับในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณและ ไร่ร้าง แต่ไม้หนุ่มเปอร์เซ็นต์ความเพิ่มพูนในพื้นที่หน้าตัดจะลดลง แสดงถึงอิทธิพลของไฟไหม้มีผลทำให้การเจริญเติบโตลดลง เปอร์เซ็นต์ความเพิ่มพูนทางมวลชีวภาพของ ต้นไม้และไม้หนุ่มในป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และไร้ร้าง มีค่าลดลงเมื่อได้รับอิทธิพลจากไฟไหม้ ส่วนในป่าเบญจพรรณความเพิ่มพูนมวลชีวภาพได้รับผลกระทบจากไฟไหม้น้อย

บรรณานุกรม :
ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ , กิตติพงษ์ พงษ์บุญ , สมชาย อ่อนอาษา , สำเริง ปานอุทัย , พิษณุพงษ์ สาเขตร์ , ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ . (2552). ผลกระทบของไฟป่าต่อสังคมพืชในพื้นที่ต้นน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ , กิตติพงษ์ พงษ์บุญ , สมชาย อ่อนอาษา , สำเริง ปานอุทัย , พิษณุพงษ์ สาเขตร์ , ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ . 2552. "ผลกระทบของไฟป่าต่อสังคมพืชในพื้นที่ต้นน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ , กิตติพงษ์ พงษ์บุญ , สมชาย อ่อนอาษา , สำเริง ปานอุทัย , พิษณุพงษ์ สาเขตร์ , ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ . "ผลกระทบของไฟป่าต่อสังคมพืชในพื้นที่ต้นน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2552. Print.
ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ , กิตติพงษ์ พงษ์บุญ , สมชาย อ่อนอาษา , สำเริง ปานอุทัย , พิษณุพงษ์ สาเขตร์ , ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ . ผลกระทบของไฟป่าต่อสังคมพืชในพื้นที่ต้นน้ำ. กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; 2552.