ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไฟป่าและพฤติกรรมของไฟในพื้นที่ต้นน้ำ

หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ไฟป่าและพฤติกรรมของไฟในพื้นที่ต้นน้ำ
นักวิจัย : สำเริง ปานอุทัย , กิตติพงษ์ พงษ์บุญ , ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ , สมชาย อ่อนอาษา , นายศุภชาติ วรรณวงษ์
คำค้น : ไฟป่า , พฤติกรรมของไฟป่า , พื้นที่ต้นน้ำ
หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาไฟป่าและพฤติกรรมของไฟในพื้นที่ต้นน้ำ มีวัตถุประสงค์ศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมของไฟ ในพื้นที่ชนิดต่าง ๆ 4 พื้นที่ ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ จังหวัดกาญจนบุรี ป่าเต็งรัง จังหวัดขอนแก่น ป่าดิบแล้ง จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ไร่ร้าง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการเลือกพื้นที่ที่มีความสม่ำเสมอทั้งสภาพภูมิประเทศและพืชพรรณแล้ววางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด 120 x 120 ตารางเมตร จำนวน 1 แปลง พร้อมทำแนวกันไฟขนาดกว้าง 10 เมตร จากนั้นแบ่งพื้นที่แปลงดังกล่าวเป็นแปลงย่อยขนาด 40x40 ตารางเมตร จำนวน 9 แปลง แล้วสุ่มตัวอย่างโดยใช้ วิธี Completely Randomized Block Design สำหรับแปลงควบคุม แปลงเผาครั้งเดียว และแปลงเผาทุกปี ก่อนทดลองเผาสุ่มเก็บเชื้อเพลิงตัวอย่างโดยใช้แปลงขนาด 1X1 ตารางเมตร จำนวนแปลงละ 3 จุด เพื่อหาน้ำหนักเชื้อเพลิงต่อพื้นที่ ขณะทดลองเผาเก็บข้อมูลความสูงเปลวไฟ อัตราการลุกลามของไฟ เพื่อคำนวณหาความรุนแรงของไฟ ดำเนินการตั้งแต่ปี2547 จนถึง ปี2552 ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณเชื้อเพลิงเฉลี่ยในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และพื้นที่ไร่ร้าง เท่ากับ 595.79 801.90 859.16 และ 5,162.82 กิโลกรัม/ไร่ตามลำดับ ซึ่งปริมาณเชื้อเพลิงเฉลี่ยแตกต่างกันไปตามชนิดของพื้นที่โดยในพื้นที่ไร้ร้างจะมีปริมาณเชื้อเพลิงเฉลี่ยมากที่สุด พฤติกรรมของไฟ ซึ่งประกอบไปด้วยความสูงของเปลวไฟเฉลี่ย อัตราการลุกลามของไฟเฉลี่ย ความรุนแรงของไฟเฉลี่ยในทิศทางการเผาแบบขึ้นเขาของป่าเบญจพรรณเท่ากับ 1.32 เมตร 3.20 เมตร/นาที 576.01 กิโลวัตต์/เมตร ป่าเต็งรังเท่ากับ 1.75 เมตร 5.48 เมตร/นาที 1,017.23 กิโลวัตต์/เมตร ป่าดิบแล้งเท่ากับ 0.63 เมตร 0.51 เมตร/นาที 115.56 กิโลวัตต์/เมตร และพื้นที่ไร่ร้างเท่ากับ 3.92 เมตร 1.79 เมตร/นาที 5,522.30 กิโลวัตต์/เมตร ส่วนพฤติกรรมของไฟในทิศทางเผาแบบลงเขาของป่าเบญจพรรณเท่ากับ 0.47 เมตร 0.68 เมตร/นาที 59.43 กิโลวัตต์/เมตร ป่าเต็งรังเท่ากับ 0.72 เมตร 0.62 เมตร/นาที 147.70 กิโลวัตต์/เมตร และพื้นที่ไร่ร้างท่ากับ 2.72 เมตร 0.70 เมตร/นาที 2,493.80 กิโลวัตต์/เมตร ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
สำเริง ปานอุทัย , กิตติพงษ์ พงษ์บุญ , ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ , สมชาย อ่อนอาษา , นายศุภชาติ วรรณวงษ์ . (2552). ไฟป่าและพฤติกรรมของไฟในพื้นที่ต้นน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
สำเริง ปานอุทัย , กิตติพงษ์ พงษ์บุญ , ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ , สมชาย อ่อนอาษา , นายศุภชาติ วรรณวงษ์ . 2552. "ไฟป่าและพฤติกรรมของไฟในพื้นที่ต้นน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
สำเริง ปานอุทัย , กิตติพงษ์ พงษ์บุญ , ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ , สมชาย อ่อนอาษา , นายศุภชาติ วรรณวงษ์ . "ไฟป่าและพฤติกรรมของไฟในพื้นที่ต้นน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2552. Print.
สำเริง ปานอุทัย , กิตติพงษ์ พงษ์บุญ , ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ , สมชาย อ่อนอาษา , นายศุภชาติ วรรณวงษ์ . ไฟป่าและพฤติกรรมของไฟในพื้นที่ต้นน้ำ. กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; 2552.