ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ประโยชน์น้ำในลุ่มน้ำระยอง

หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยชน์น้ำในลุ่มน้ำระยอง
นักวิจัย : โสภา ศิริไพพรรณ , ชลดา อ่อนอาษา , พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , นิทัศน์ นุ่นสง , พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์
คำค้น : การใช้น้ำ , ลุ่มน้ำระยอง
หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อประเมินความต้องการใช้น้ำในภาคส่วนต่าง ๆ ของลุ่มน้ำระยอง ข้อมูลจำนวนประชากร การใช้ประโยชน์ที่ดินและจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมจึงถูกรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษา และนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมกับการสำรวจภาพพื้นดิน ผลการศึกษาพบว่าลุ่มน้ำระยองมีความต้องการใช้น้ำทั้งสิ้น 620.93 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี แบ่งออกเป็นความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุตสาหกรรม และเพื่อชุมชน จำนวน 422.05, 183.74 และ 15.14 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
โสภา ศิริไพพรรณ , ชลดา อ่อนอาษา , พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , นิทัศน์ นุ่นสง , พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ . (2553). การใช้ประโยชน์น้ำในลุ่มน้ำระยอง.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
โสภา ศิริไพพรรณ , ชลดา อ่อนอาษา , พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , นิทัศน์ นุ่นสง , พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ . 2553. "การใช้ประโยชน์น้ำในลุ่มน้ำระยอง".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
โสภา ศิริไพพรรณ , ชลดา อ่อนอาษา , พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , นิทัศน์ นุ่นสง , พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ . "การใช้ประโยชน์น้ำในลุ่มน้ำระยอง."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2553. Print.
โสภา ศิริไพพรรณ , ชลดา อ่อนอาษา , พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , นิทัศน์ นุ่นสง , พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ . การใช้ประโยชน์น้ำในลุ่มน้ำระยอง. กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; 2553.